Užívateľské PAM nápočty

Voľba slúži na zmenu nastavenia PAM nápočtu bez toho, aby užívateľ zmenil nastavenie rovnomenného systémového nápočtu. Vo voľbe je možné zmeniť len vybrané nápočty PAM položiek:

SPF10101 DEKRETOVANÝ PLAT MESAČNÝ CELKOM

SPF10102 DEKRETOVANÝ PLAT HODINOVÝ CELKOM

UPOZORNENIE: Nikdy nemeňte systémové nápočty!

Vyššie uvedené dva nápočty systém používa pri výpočte pravdepodobného priemerného hodinového zárobku u zamestnanca odmeňovaného podľa Zákonníka práce a pri výpočte pravdepodobného denného vymeriavacieho základu pri vzniku nemoci.

Systémový nápočet SPF10102 DEKRETOVANÝ PLAT HODINOVÝ CELKOM obsahuje položky, ktoré môžu byť dohodnuté v pracovnej zmluve zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce.

Systémový nápočet SPF10101 DEKRETOVANÝ PLAT MESAČNÝ CELKOM obsahuje ako položky, ktoré môžu byť dohodnuté v pracovnej zmluve zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce, tak aj položky funkčného platu zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o verejnom záujme.
Pridaním položiek do užívateľského nápočtu môže užívateľ zmeniť nápočet pre výpočet pravdepodobného priemeru na dovo lenku a pravdepodobného denného vymeriavacieho základu na nemoc pripočítaním ďalšej položky alebo odpočítaním položky, ktorá je súčasťou systémového nápočtu.
Napr. ak nechcete, aby so do príjmu pre posudzovanie pravdepodobného priemeru zahŕňal príplatok SPF10336 Príplatok – za prostredie, upravte užívateľský nápočet PAM položiek nasledovne:
Kliknite na voľbu Nápočty PAM položiek a cez pero vstúpte do nápočtu SPF10101 DEKRETOVANÝ PLAT MESAČNÝ CELKOM. Kliknite na tlačidlo Pridať. V políčku PAM položka vyberte príslušnú položku a políčko Pripočítavať ponechajte neoznačené (to znamená, že položka sa zo systémového nápočtu odpočíta) a kliknite na tlačidlo Zapísať. Položka sa pridá do zoznamu Užívateľské položky PAM nápočtu.
Nové nastavenie sa prejaví aj v systémovom nápočte s tým, že v stĺpci Užívateľská položka je príznak áno. Nastavenie, ktoré vidíte na obrázku znamená, že položka SPF10336 Príplatok – za prostredie sa do nápočtu SPF10101 DEKRETOVANÝ PLAT MESAČNÝ CELKOM a teda ani do výpočtu pravdepodobného priemeru nezapočítava.7