Výkazy DDS

Vo voľbe Výkazy DDS je možné spracovať mesačné rozpisy príspevkov do jednotlivých doplnkových dôchodkových spoločnosti. Výkazy v listinnej podobe sa spracujú do pdf formátu. Výkazy v elektronickej podobe sa spracujú do súboru v xml formáte.

Spracovanie výkazov

Výkazy je možné spracovať vždy len za jedno obdobie spracovania miezd. V spracovaní rozpisov na DDS nie sú udržiavané historické zmeny v jednotlivých tlačivách, t.j. aj za minulé obdobia sa vždy spracuje posledná platná tlačová predloha a štruktúra mesačného rozpisu.

Filter mzdového rozúčtovania nemá vplyv na spracovanie zostavy. Spracovanie zostavy rešpektuje len nastavenie Filtra na rolách.

Pri spracovaní rozpisu príspevkov DDS sa po výbere obdobia zobrazí zoznam záznamov, ktorý je editovateľný. T.j. pred spracovaním mesačných rozpisov je možné údaje v načítaných záznamoch upravovať, záznam odstrániť, alebo pridať nový záznam.

Vyexportované súbory výkazov v elektronickej podobe sa ukladajú do úložiska exportov, do ktorého môže užívateľ vstúpiť cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory, alebo cez voľbu Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Súbory užívateľa Pre zaslanie súborov do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je potrebné z úložiska uložiť súbory na disk.

Nezaradení zamestnanci

Zostava Nezaradení zamestnanci je súčasťou výkazov príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie do organizácií DDS podobne, ako je tomu pri výkazoch na zdravotné poistenie. V zostave sa uvedú tí zamestnanci, ktorým bola na záložku Ručná úprava mzdy pridaná niektorá zo mzdových položiek pre príspevok na DDS, ale do položky užívateľ zabudol pridať tzv. dodatkový parameter. Dodatkový parameter je údaj, ktorým sa identifikuje organizácia DDS, do ktorej sa príspevok zahrnie ako pri spracovaní výkazu, tak pri spracovaní prevodného príkazu. Keďže chýbajúci dodatkový parameter spôsobí, že sa príspevok DDS nezaradí do výkazu konkrétnej DDS, bude zaradený na poslednú stranu v zozname Nezaradení zamestnanci.

Takýto záznam bude mať v zozname Príspevky DDS, ktorý sa zobrazuje pri spracovaní výkazov, v stĺpci DDS informáciu Neznáma.

Možnosť uložiť súbor pdf do priečinka Dočasné súbory užívateľa a ukladaný súbor zaheslovať

Štandardne sa pri spracovaní výkazu pdf verzia užívateľovi zobrazí v príslušnom programe (Adobe Reader), pričom následne môže súbor uložiť, a elektronická verzia sa priamo uloží do priečinka Dočasné súbory užívateľa. Užívateľ má možnosť súbor pdf uložiť do priečinka Dočasné súbory užívateľa priamo pri spracovaní, pričom súbor môže pred uložením zabezpečiť heslom. Pre tento účel sa použijú označovacie políčka Namiesto zobrazenia uložiť súbor do priečinka Súbory užívateľa a Zaheslovať súbor a políčko pre zadanie hesla. Následne sa tlačidlom OK spustí spracovanie výkazu.

Tento postup je vhodný napr. v prípade, že užívateľ chce súbory z voľby Dočasné súbory užívateľa poslať hromadne e-mailom pomocou funkcie Doplnky/ Odoslať označené súbory e-mailom, viac o funkcii v kapitole Hromadné posielanie súborov e-mailom.

Prvky formulára Výkaz DDS

Pred prvým spracovaním mesačných rozpisov je potrebné vyplniť údaje do evidencie jednotlivých doplnkových dôchodkových spoločností.

Pre tento účel rozbaľte zoznam Doplnkové dôchodkové spoločnosti, a vyplňte údaje tých DDS, do ktorých sa posielajú príspevky. Evidencia Doplnkové dôchodkové spoločnosti obsahuje políčka pre zadanie údajov ako do listinnej, tak aj do elektronickej podoby mesačného rozpisu.

Organizácia – každému výkazu (názov DDS v hlavičke modálneho okna) je potrebné priradiť (podobne ako u zdravotných poisťovní) príslušnú organizáciu typu doplnková dôchodková sporiteľňa (spárovať ich). Ak sa v zozname DDS niektorá z organizácii typu DDS zadaných vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie nenachádza, je potrebné v skupine systémových konštánt Doplnkové dôchodkové sporenie vo voľbe Základné nastavenia/ Hodnoty systémových konštánt zapnúť príslušnú konštantu Zobraziť....

UPOZORNENIE: Ak sa v zozname záznamov zobrazí niektorý zamestnanec viackrát napriek tomu, že si prispieva len do jednej DDS znamená to, že v niektorej z evidencií Doplnkové dôchodkové spoločnosti nie je správne spárovaný výkaz s organizáciou typu DDS.

Tlačiť číslo účastníckej zmluvy (NN Tatry-Sympatia, Tatrabanka) – výberom prepínača systém do tlačiva zapíše údaj z políčka Číslo zmluvy na záložke Osobné/ Poistenia/ DDS.

Fond (NN Tatry-Sympatia ) – údaj z políčka sa zapíše do časti Fond formulára rozpisu.

Spracovať za fondy (NN Tatry-Sympatia) – označením políčka sa výkaz DDS ING Tatry Sympatia spracuje za toľko fondov, do koľkých sú zamestnanci v rámci príspevkov na DDS zahrnutí.

Pre zaradenie zamestnanca do príslušného fondu stačí, ak má zamestnanec na záložke Rola/ Zrážky/ Zrážky pridaný bankový účet príslušného fondu, ktorý je zadaný na záložke Účty v organizácii NN Tatry Sympatia.

Do názvu účtu zadajte názov fondu, ten sa potom zapíše do mesačného výkazu do časti Fond. Zároveň sa do výkazu zapíšu údaje o špecifickom a variabilnom symbole z údajov evidencie Účty v organizácii DDS.

Výkaz sa vytvorí samostatne za každý fond DDS ING Tatry Sympatia v listinnej aj v elektronickej podobe.

Export súborov – označením políčka sa rozpisy spracujú aj do elektronickej podoby.

Dátum vytvorenia, Termín úhrady – načíta sa aktuálny systémový dátum.

Vyplnil, E-mail, Fax – meno a kontakty osoby, ktorá výkaz vyplnila. Údaje sa načítajú automaticky z kontaktu typu Mzdár zadaný v spracovateľskej organizácii na záložke Kontakty vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie. Ak je kontaktov tohto typu viac, systém vyberie ten, ktorý je označený ako Hlavný kontakt.

Miesto – údaj sa načíta z políčka Obec z adresy typu Sídlo organizácie zadaný na záložke Adresy v spracovateľskej organizácii vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie.