Export účtovného dokladu pre účtovníctvo HELIOS (xlsx)

Po kliknutí na spracovateľa Export účtovného dokladu pre účtovníctvo HELIOS (xlsx) sa zobrazí formulár na doplnenie údajov do exportu.

Formulár spracovateľa obsahuje políčka, ktoré svojim názvom korešpondujú s názvom príslušného stĺpca exportného xlsx súboru, kam sa údaj bude zapisovať.

Do políčka Názov súboru sa zapíše názov, pod ktorým sa uloží súbor. V názve môže užívateľ použiť znaky pre dátumovú masku, napr. Mzdy MMRRRR, systém ich pri spracovaní účtovného dokladu zamení za označenie mesiaca a roka obdobia, za ktoré sa spracovanie dokladu spustilo.

Ak sa požaduje rozúčtovať sumu na útvary, strediská a pod., je potrebné v definícii riadku účtovného dokladu okrem zadania triediaceho kritéria na záložke Triedenia označiť aj stranu, ktorá bude rozúčtovaná. Pre tento účel boli špeciálne pre export do účtovníctva HELIOS zapracované označovacie políčka Označenie strany, ktorá sa má rozúčtovať v exporte do účt. programu HELIOS – MD, DAL.

Ak sa označí políčko MD, v účtovnom doklade sa na nastavené triediace kritériá rozbije len suma s účtom na strane MD a jednotlivé sumy sa zapíšu do stĺpca Čiastka MD. Zároveň sa účet zapíše do stĺpca Účet MD a triediace kritérium do stĺpca Útvar MD. Obdobne sa rozbijú a zapíšu sumy pri označení políčka DAL.

Vzor štruktúry súboru:

Ak sa označia obe políčka, sumy sa rozbijú ako na strane MD, tak aj na strane DAL.

Spracovaný xlsx súbor sa uloží do zoznamu exportov, do ktorého vstúpite cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory alebo cez voľbu Dočasné súbory užívateľa.