Delegácia oprávnení

Každý schvaľovateľ má možnosť delegovať svoje oprávnenia na akéhokoľvek iného zamestnanca z organizačnej štruktúry, pričom je možné zvoliť obdobie a rozsah oprávnení, ktoré má delegát mať. V prípade delegovania právomoci na schválenie CP si schvaľovateľ môže určiť viacero delegátov súbežne. Avšak, táto funkcionalita je postavená na princípe:

Delegované príkazy nie je možné ďalej delegovať.

Delegovaním práva na inú osobu schvaľovateľ nestráca schvaľovaciu právomoc (súčasne v jednom období môže schvaľovať schvaľovateľ aj všetci jeho delegáti). Schvaľovateľ vždy figuruje v detailoch CP v časti Schvaľovací proces, delegát je uvedený v histórii príkazu v prípade, ak daný CP naozaj schválil.