PalmApp

Pre potreby prepojenia aplikácie PalmApp so systémom Humanet slúži záložka Osobné/ Ostatné/ PalmApp.

Označené políčko Prístup do PalmApp umožní zamestnancovi využívať aplikáciu PalmApp. Políčko Prístup do PalmApp je prednastavené ako označené.

Políčko Hlavná rola pre PalmApp je výberové pole so zoznamom aktívnych platných rolí. Užívateľ môže do políčka vybrať vždy len jednu rolu hlavnú pre PalmApp. Ak je políčko prázdne, „rola hlavná pre výpočet“ sa vyberá rovnakou metódou ako ju určí systém pri prepočte mzdy. Z tejto roly sa budú čítať do aplikácie PalmApp požadované údaje.

Údaje, ktoré budú posielané do systému PalmApp

ZAMID (persNum)

Osobné číslo (Osobné/ Identifikácia/ Základné údaje)

ROLEID (roleNum)

Číslo roly (Rola/ Identifikácia/ Základné údaje)

AccountNumber

(accountNumber)

Číslo účtu (Rola/ Zrážky/ Spôsob výplaty - zrážka typu Výplata)

AccountBankCode

(accountBankCode)

Kód banky (Rola/ Zrážky/ Spôsob výplaty - zrážka typu Výplata)

IBAN (iban)

IBAN (Rola/ Zrážky/ Spôsob výplaty - zrážka typu Výplata)

SWIFT (swift)

SWIFT (Rola/ Zrážky/ Spôsob výplaty - zrážka typu Výplata)

LastName (lastName)

Priezvisko (Osobné/ Identifikácia/ Základné údaje)

FirstName (firstName)

Meno (Osobné/ Identifikácia/ Základné údaje)

DismissDate (employmentEndDate)

Ukončenie PPV (Rola/ Identifikácia/ Základné údaje)

TrialDate (trialEndDate)

Ukončenie skúšobnej doby (Rola/ Identifikácia/ Základné údaje)

EndingWay(endingWay)

Spôsob ukončenia (Rola/ Identifikácia/ Základné údaje)

Active (isActive)

Prístup do PalmApp (Osobné/ Ostatné/ PalmApp)

WorkingTime (workingTime)

Týždenný skutočný fond (Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie)

MonthlySalary (monthlySalary)

Hodnota PAM položky skrátená o úväzok (Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy)

SPF10201 Základný plat mesačný

SPF10203 Základný plat zmluvný

SPF40101 Dohoda nekrátená o neprítomnosť

SPF40102 Dohoda krátená o neprítomnosť

HourSalary (hourSalary)

Hodnota PAM položky (Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy)

SPF10202 Základný plat hodinový

SPF10204 Základný plat úkolový

SPF40103 Dohoda hodinová

AvgHourRate (avgHourRate)

Priemer na PPÚ (Rola/ Dovolenky/ Priemer na dovolenku)

UPOZORNENIE: platí len pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce.

WageDeduction (wageDeduction)

Spočítané hodnoty v políčku Čiastka (Rola/ Zrážky/ Zrážky) okrem sumy zrážky na DDS, SDS, ŽP, Exekúcie

isUnderAssetsSeizure

Platná exekúcia (Rola/ Zrážky/ Zrážky)

Exekúcia %

Exekúcia suma

Exekúcia výživné suma

Exekúcia výživné %

Neobmedzená exekúcia

Dlžné výživné (exekúcia 2/3)

Exekúcia 2/3

Exekúcia 1/3

Pôžička (1/3 exekúcia)

Údaje, ktoré sa budú vracať z aplikácie PalmApp po spracovaní miezd

Z aplikácie PalmApp sa generuje xlsx súbor, ktorý je možné cez vzorovú definíciu importu mzdových položiek priamo importovať do systému Humanet. Importný súbor xlsx má takýto obsah:

Spracované dňa: uvádza sa dátum a hodina spracovania súboru, meno užívateľa, ktorý export spracoval.

Údaje z miezd za mesiac: uvádza sa obdobie spracovania miezd, ktorého sa údaje týkajú. T.j. mesiac, do ktorého sa budú údaje importovať.

Organizácia: uvádza sa názov organizácie.

Štvrtý riadok je prázdny. V piatom riadku je hlavička importu.

Pre import súboru z aplikácie PalmApp je potrebné, aby si užívateľ vytvoril vlastnú definíciu pre import mzdovej položky. Definícia môže vyzerať napr. takto:

UPOZORNENIE:Do zoznamu položiek uveďte tú mzdovú položku, ktorú používate na zápis zálohy poskytnutej zamestnancovi aplikáciou PalmApp do mzdy.