Užívateľské nastavenia PAM položiek

Doteraz, ak užívateľ potreboval nastaviť vlastný výpočet PAM položky, mohol tak urobiť len v jej systémových nastaveniach. Následne musel sledovať legislatívne zmeny a ich dopad na úpravy v systéme, a prípadne po update vlastné nastavenia obnovovať.

Pre potreby zachovania vlastných nastavení PAM položiek po update, bola do voľby Pomocné dáta PAM zapracovaná nová voľba Užívateľské nastavenia PAM položiek. Po vstupe do voľby sa zobrazí zoznam Užívateľské nastavenia PAM položiek, ktorý obsahuje položky, u ktorých odporúčame zadávať vlastné nastavenia výlučne cez voľbu Užívateľské nastavenia PAM položiek. Ide o položky, ktorých systémové nastavenia sú v drvivej väčšine prípadov určené zákonom a je teda u nich vysoká pravdepodobnosť, že budú ich definície aktualizované updatom.

U PAM položiek s príznakom príplatok, ktorých nastavenie neurčuje zákon, a v novej databáze majú nastavenú hodnotu 0, môžete vlastné nastavenia vykonať cez voľbu PAM položky, ako tomu bolo doteraz. Sú to totiž položky, u ktorých sa v budúcnosti nepredpokladá žiadna aktualizácia nastavení. Sú to napríklad PAM položky uvedené na obrázku.

UPOZORNENIE: U ostatných PAM položiek (napr. základný plat, osobné ohodnotenie) systémové nastavenia nemeňte, prípadne zmenu konzultujte s konzultantom na hotline.

Cez užívateľské nastavenia PAM položiek má užívateľ možnosť zmeniť prednastavenú hodnotu, algoritmus výpočtu alebo spôsob zaokrúhľovania. Rovnako ako systémové nastavenia PAM položiek, aj užívateľské nastavenia PAM položiek sa ukladajú historicky.

Zoznam Užívateľské nastavenia PAM položiek obsahuje tlačidlo Odstrániť, ktoré slúži na odstránenie všetkých nastavení v užívateľskom nastavení PAM položky.

Pripomíname, že obdobnú funkciu užívateľského nastavenia má dnes užívateľ k dispozícii aj po zapnutí modulu Agentúrne zamestnávanie v evidencii Zmluva vo voľbe Zmluvy a objednávky na záložke PAM položka. Tieto nastavenia sú však viazané na útvar definovaný na záložke Zúčtovacie hľadiská v tej istej evidencii. Viac si môžete prečítať v príručke k modulu Agentúrne zamestnávanie.

Výpočet mzdy sa teda po novom riadi nastaveniami v poradí: 1. Agentúrne zamestnávanie, 2. Užívateľské nastavenia PAM položiek 3. Systémové nastavenia PAM položiek. T. j. ak nie sú nastavenia v agentúrnom zamestnávaní ani v užívateľských nastaveniach, výpočet sa riadi systémovými nastaveniami. Ak nie sú nastavenia v agentúrnom zamestnávaní, ale sú v užívateľských nastaveniach, výpočet sa riadi užívateľskými nastaveniami. A ak sú nastavenia v agentúrnom zamestnávaní, bez ohľadu na to, čo je nastavené v užívateľských a systémových nastaveniach sa výpočet riadi nastaveniami v agentúrnom zamestnávaní.