Záložka Špecifikácia

Na záložke Špecifikácia môžete v údaji Špecifikácia zadať výberom položky z tabuľky Špecifikácie pracovných miest tú špecifikáciu, ktorá charakterizuje dané pracovné miesto, a tak vytvoriť prepojenie medzi daným pracovným miestom a priradenou špecifikáciou pracovného miesta.

Ak je v údaji Špecifikácia zadaná niektorá z evidovaných špecifikácií, zobrazí sa aj označovacie políčko Automatická aktualizácia podľa špecifikácie, ktoré je defaultne označené a s ňou súvisiace políčko Aktualizovať aj SK ISCO-08. Funkcia Automatická aktualizácia podľa špecifikácie je popísaná v Automatická aktualizácia podľa špecifikácie.

Ak je v databáze zapnutá konštanta EXMANDTJP Rozšírené povinné údaje pracovného miesta je údaj Špecifikácia povinný na vyplnenie.

Jednotlivé charakteristiky, či požiadavky na pracovné miesto, ktoré sú evidované v definícii špecifikácie pracovného miesta je možné evidovať aj priamo v definícii pracovného miesta na jednotlivých podzáložkách na záložke Špecifikácia. Rozsah údajov, ich účel a rozmiestnenie na jednotlivé záložky je rovnaké ako vo formulári definície špecifikácie pracovného miesta s výnimkou kódu ISCO 08, ktorý je v pracovnom mieste evidovaný na záložke Základné parametre. Jednotlivé údaje typu výberový zoznam sú previazané na rovnaké číselníky ako sú dané údaje v špecifikácii pracovného miesta.

Jednotlivé záložky a ich údaje sú popísané v kapitole Pridanie/Editácia špecifikácie ,ide o ekvivalentné záložky.

Možnosť evidovať si charakteristiky, či požiadavky na pracovné miesto priamo v pracovnom mieste má využitie v mnohých situáciách, napríklad keď sú pracovné miesta z pohľadu evidovaných špecifikácií jedinečné a je potom zbytočné si vytvárať samostatné špecifikácie pracovných miest a tie priraďovať pracovným miestam (charakteristiky sa rovno zadajú do pracovného miesta). Prípadne ak na jednej strane potrebujete evidovať určitý katalóg štandardizovaných špecifikácií pracovných miest (tzv. typových pozícii), ktoré priraďujete pracovným miestam, ale zároveň potrebujete v niektorých prípadoch evidovať v pracovnom mieste „individuálne odchýlky“ od priradenej špecifikácie.

Ak údaje, ktoré potrebujete zadať v pracovnom mieste sú k danému dátumu evidované v niektorej špecifikácii pracovného miesta, môžete pre ich načítanie zo špecifikácie a zápis do pracovného miesta využiť funkciu Aktualizovať podľa špecifikácie. Na záložke Špecifikácia v pracovnom mieste kliknite na tlačidlo Aktualizovať podľa špecifikácie.

Ak nemáte v údaji Špecifikácia zadanú špecifikáciu zobrazí sa Vám formulár pre výber špecifikácie pracovného miesta, z ktorej sa majú načítať hodnoty údajov.

Ak ste údaj Špecifikácia mali pred spustením procesu aktualizácie zadaný, bude vo formulári daná špecifikácia už vybraná a údaj bude needitovateľný.

Ak necháte políčko Aktualizovať aj SK ISCO-08 neoznačené, nebude sa tento údaj v pracovnom mieste aktualizovať podľa ISCO 08 kódu evidovaného v špecifikácii pracovného miesta.

Po potvrdení výberu špecifikácie kliknutím na tlačidlo OK sa Vám automaticky otvorí okno pre zadanie platnosti aktualizácie (t.j. dátumu, ku ktorému sa majú údaje zo špecifikácie načítať a následne sa s platnosťou od daného dátumu zapísať do pracovného miesta).

Kliknutím na tlačidlo OK sa z danej špecifikácie načítajú údaje platné k zadanému dňu a zapíšu sa do pracovného miesta s platnosťou od zadaného dátumu do „nekonečna“.

UPOZORNENIE: Zo špecifikácie sa načíta stav údajov platný k zadanému dátumu a len tieto sa zapíšu do pracovného miesta (ak v ňom ešte v danom období nie sú zadané). Načítavajú a zapisujú sa všetky údaje evidované na podzáložkách v špecifikácii pracovného miesta (od záložky Mzda až po záložku Ostatné). Ak bolo označené políčko pre aktualizáciou SK ISCO-08, tak sa v rámci aktualizácie kód ISCO 08 načítaný zo špecifikácie zapisuje v pracovnom mieste na záložku Základné parametre.

UPOZORNENIE: Ak ste v pracovnom mieste mali na niektorej záložke zadané zmeny údajov platné v budúcnosti, tieto budú v rámci aktualizácie podľa špecifikácie automaticky prepísané načítanými údajmi zo špecifikácie.