Záložka História

Každý CP má evidovanú históriu zmeny stavov s doplňujúcimi informáciami. Je zobrazená na záložke História. V časti Zobraziť históriu je v ikone + zbalený zoznam Historický vývoj zmeny stavov. Nižšie je panel s grafickým zobrazením historického vývoja zmeny stavov.

V zozname Historický vývoj zmeny stavov je v stĺpci Užívateľ meno osoby, ktorá zmenu Životný cyklus cestovného príkazu uskutočnila. V stĺpci Stav žiadanky sa zobrazuje  názvom stavu.

Do stĺpca Poznámka program vkladá dodatočné informácie, či už povinné poznámky, ktoré zadávajú príslušné roly pri zmene stavov, alebo aj tzv. potvrdenia či vyhlásenia. Napr. pri potvrdení oznámenia o absencii požiadavky na zálohu sa toto hlásenie uloží spolu s dátumom a časom, kedy užívateľ toto oznámenie potvrdil. Podobne aj v ďalších prípadoch pri iných stavoch.