Všeobecná orientácia v module Mzdy a personálne údaje

Po vstupe do modulu Mzdy a personálne údaje sa zobrazí hlavné okno programu.

Voľba Správa systému je určená predovšetkým administrátorovi systému. Časť volieb je pre bežného užívateľa neaktívna.

Vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie sa evidujú údaje o organizácii a údaje o inštitúciách ako sú zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad a pod. V tejto voľbe sa nachádza aj voľba Užívateľské nastavenia s formulármi uvítacieho okna.

Voľba Personálne údaje je určená na spracovanie personalistiky.

Vo voľbe Osoby sa evidujú personálne údaje o zamestnancovi – v tzv. evidencii Osoba. Každý zamestnanec bude mať vždy len jednu evidenciu Osoba.

Vo voľbe Roly – Pracovné pomery, dohody a pod. sa evidujú údaje o pracovnom pomere zamestnanca – v tzv. evidencii Rola. Ku každej evidencii Osoba sa priraďuje jedna alebo viac evidencií Rola, pričom pri výpočte mzdy systém zohľadňuje zákonné obmedzenia pri súbehu pracovných pomerov (napr. max. vymeriavací základ zamestnanca na sociálne poistenie).

UPOZORNENIE: Pre každý nový pracovný pomer alebo dohodu sa vždy musí vytvoriť nová evidencia Rola. T.j. pre nový pracovný pomer alebo dohodu sa nesmie použiť už existujúca evidencia Rola, v ktorej boli spracovávané mzdy za iný pracovný pomer tak, že sa prepíšu dátumy vzniku a zániku, alebo sa zmení špecifikácia roly.

V ostatných voľbách sa spracovávajú rôzne výstupy súvisiace s personalistikou, napr. registračný list FO do Sociálnej poisťovne, oznámenie o zmene platiteľa poistného do zdravotných poisťovní, pracovná zmluva, zápočtový list.

Voľba Import do evidencie Osoba a rola v Personálnych údajoch je určená na import údajov do evidencie Osoba a Rola z vyplneného xlsx súboru. Užívateľ má možnosť importovať údaje do týchto evidencií hromadne, alebo za jediného zamestnanca z osobnej karty. Popis funkcie je súčasťou voľby.

Voľba Spracovanie miezd je určená na spracovanie personalistiky a miezd.

Voľba Osoby a Roly je vstup do rovnakej evidencie ako cez voľbu Personálne údaje.

Voľba Mzdy je určená na spracovanie miezd. Pred samotným spracovaním je však nevyhnutné v časti MZDOVÝ MANAŽÉR spustiť v systéme Prepočet miezd, a po dokončení spracovania miezd vykonať Uzamknutie miezd a Prechod na ďalší mesiac.


NÁŠ TIP: Ak spracovávate personalistiku aj mzdy odporúčame spracovávať všetky údaje vstupom cez voľbu Spracovanie miezd. Vtedy sa môžete po vstupe do údajov zamestnanca (je jedno či cez voľbu Osoby, Roly alebo Mzdy) prepínať medzi všetkými evidenciami – prvý rad záložiek.


Vo voľbe Tlače a výstupy budete spracovávať všetky tlačové a elektronické výstupy ako výkazy, kontrolné zostavy, prevodné príkazy, ale aj spracovávať ročné zúčtovanie dane. V systéme sú dva nástroje na vytváranie plne užívateľsky definovateľných zostáv – riadkové zostavy a formulárové zostavy.

Vo voľbe Pomocné dáta PAM sa predovšetkým definujú pracovné kalendáre a zložky organizačnej štruktúry spoločnosti.

Voľba Úkolové mzdy je určená ako pomôcka zamestnávateľom, ktorí spracovávajú mzdy na základe vyhodnotenia zložitého úkolového systému.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Základné ovládacie prvky