Pridanie pracovného miesta do schémy

Pokiaľ máte pridelené prístupové právo Môže pridať nové objekty do organizačnej štruktúry a zároveň máte na podmodul Organizačné schémy pridelené právo na zápis údajov, pridáte do štruktúry organizačnej schémy nové pracovné miesto nasledovným postupom:

1. Zobrazte si schému, k dátumu, od ktorého chcete do schémy pridať nové pracovné miesto.

2. Označte objekt v schéme, ku ktorému chcete pridať nové pracovné miesto, či už ako jemu podriadené miesto, alebo pracovné miesto na rovnakej úrovni s označeným objektom. Objekt označíte zaškrtnutím označovacieho políčka na začiatku riadku s daným objektom. Označený musí byť len 1 objekt v schéme.

Poznámka: Pracovné miesto nie je možné pridať ako najvyšší objekt schémy, ten musí byť vždy útvar. Inak povedané – ak je schéma ešte prázdna, je nutné najskôr pridať útvar a až potom je možné pridávať pracovné miesta.

3. Kliknite na tlačidlo Pridať pracovné miesto. Ak máte omylom označených viac objektov v schéme alebo žiadny, systém Vás upozorní hláškou a proces pridávania pracovného miesta sa ukončí, inak sa otvorí modálne okno, v ktorom zadajte dátum, od ktorého má byť nové pracovné miesto pridané do schémy a kliknite na tlačidlo OK. Údaj Platí od je prednastavený na dátum, ku ktorému je schéma zobrazená, pričom systém Vám neumožní zadať dátum starší ako je dátum, ku ktorému je schéma zobrazená (vtedy Vás pri kliknutí na OK upozorní chybovou hláškou).

4.Po potvrdení dátumu v 3. kroku sa zobrazí modálne okno pre zadanie údajov nového pracovného miesta v schéme.

V údaji Aktuálna schéma sa zobrazujú kód a názov organizačnej schémy, do ktorej pracovné miesto pridávate a v údaji Aktuálny objekt sa zobrazuje kód a názov objektu, ku ktorému pracovné miesto pridávate.

Vo výberovom zozname Pracovné miesto kliknite na pracovné miesto, ktoré chcete do schémy pridať. V zozname sú dostupné, resp. je možné vybrať len pracovné miesto, ktoré je aktívne (t.j. nie je zaradené medzi neaktívne dáta), aktuálne (t.j. pracovné miesto, ktoré je z pohľadu jeho histórie platné ku dňu, ku ktorému sa do schémy pridáva) a zároveň do obdobia platnosti pracovného miesta ohraničeného dátumami zadanými v údajoch Platnosť od a Platnosť do v definícii daného pracovného miesta v zozname pracovných miest (Organizačné riadenie/ Pracovné miesta) spadá dátum, od ktorého sa miesto do schémy pridáva.

Ak má pracovné miesto, ktoré ste vybrali v údaji Pracovné miesto vo svojej definícii k danému dátumu zadaný údaj Špecifikácia, tak kód a názov tejto špecifikácie pracovného miesta sa informatívne zobrazuje v údaji Špecifikácia pracovného miesta.

Do údaju Kód uzla si môžete zadať vlastnú identifikáciu daného pracovného miesta v schéme, najmä v situácii, ak dané pracovné miesto chcete do schémy pridať na viaceré miesta. Jeho účelom je rozlíšiť, o ktoré pracovné miesto v schéme sa z pohľadu jej štruktúry jedná, ak sa v štruktúre vyskytuje viackrát, napr. pri hromadnom importe organizačnej štruktúry, či pri tlači štruktúry do tlačových zostáv.

UPOZORNENIE: V prípade, že využívate funkcionalitu Prenos zmien do súboru pre externý systém, tak pracovné miesta v schéme, ktoré majú zadaný Kód uzla systém považuje za „pomocné“ pracovné miesta len pre účely prehľadnejšieho zobrazovania štruktúry a ich zmeny nespracováva do súboru zmien. V tomto prípade, preto Kód uzla zadávajte výlučne do tých pracovných miest v schéme, ktoré sa do prenosu zmien nemajú zahrnúť.

V údaji Typ úrovne riadenia môžete evidovať príznak, že sa jedná o pracovné miesto riadiaceho pracovníka, resp. úroveň jeho riadenia, ak rozlišujete rôzne úrovne riadiacich pracovných miest, a to formou výberu položky z užívateľsky definovateľného číselníka.

Ak sa v zozname požadovaná položka nenachádza, môžete ju do príslušného číselníka S020023, Typ úrovne riadenia pridať – kliknite na tlačidlo s tromi bodkami vedľa výberového zoznamu Typ úrovne riadenia, a v zobrazenom číselníku pridajte novú položku číselníka.

Ak sa nejdená o pracovné miesto riadiaceho pracovníka, údaj Typ úrovne riadenia nezadávajte.

Zadanú hodnotu typu úrovne riadenia je následne možné využiť aj v ostatných moduloch, resp. funkcionalitách, kde sa na základe tohto údaju o pracovnom mieste v schéme vyhodnocuje, resp. determinuje nejaký proces (napr. nastavenia schvaľovacích procesov, generovanie hodnotiacich formulárov, a podobne).

V prípade, že pridávate nové pracovné miesto k útvaru ako podriadené pracovné miesto, zobrazuje sa v modálnom okne aj údaj Riadi útvar, ktorý nie je zaškrtnutý.

 Zaškrtnite ho v prípade, že pridávané pracovné miesto riadi daný útvar. Ide o príznak, ktorý identifikuje, že sa jedná o pracovné miesto vedúceho daného útvaru. Pracovné miesto, ktoré má zaškrtnutý údaj Riadi útvar je z pohľadu vzťahu nadriadenosti v organizácii priamym nadriadeným nielen objektom na 1. úrovni jemu podriadených vetiev organizačnej štruktúry, ale zároveň aj objektom, ktoré sú na 1. úrovni objektov podriadených danému útvaru.

Príklad vplyvu príznaku Riadi útvar na priamu nadriadenosť:

Pracovné miesto „Riaditeľ spoločnosti“so zadaným príznakom Riadi útvar:

bez zadaného príznaku Riadi útvar:

Údaj Riadi útvar využívajú aj ostatné moduly, v ktorých sa vyhodnocuje nadriadenosť zamestnancov na základe ich zaradenia na pracovné miesta evidované v štruktúre organizačnej schémy.

V údaji Typ väzby k aktuálnemu objektu/schéme zvoľte, či bude nové pracovné miesto do schémy pridané k označenému objektu ako podriadený objekt, alebo ako objekt, ktorý bude v štruktúre na rovnakej úrovni ako označený objekt.

Ak pracovné miesto pridávate k najvyššiemu útvaru v schéme, je typ väzby needitovateľný, nakoľko v týchto prípadoch je možný len vzťah „podriadené pracovné miesto“.

5. Kliknutím na tlačidlo Zapísať sa nové pracovné miesto pridá do štruktúry organizačnej schémy, s platnosťou od dátumu zadaného v kroku 3.