Údaje z iného softvéru – priemer na dovolenku

Údaje z iného softvéru – priemer na dovolenku

Evidencia Údaje z iného softvéru – priemer na dovolenku zabezpečí správny výpočet priemerného zárobku pri prechode spracovania miezd z iného softvéru do systému Humanet.

Prvý riadok je určený na zadanie sumy priemerného zárobku platný vo štvrťroku, za ktorý sa prvýkrát bude spracovávať mzda v systéme Humanet. Ak napr. prvé obdobie spracovania miezd bude mesiac október 2017 (to je mesiac, v ktorom sa počíta priemerný zárobok), do prvého riadku sa uvedie obdobie od 1.10.2017 do 31.12.2017 a do políčka Priemer na dovolenku sa zapíše hodnota vypočítaná v starom softvéri. Tento zápis znamená „hodnota v políčku Priemer na dovolenku sa použije ako priemerný zárobok pri spracovaní miezd za mesiace október, november a december 2017“.

Tento spôsob zápisu zabezpečí, že aj pri opakovanom spustení inicializácie miezd, pri ktorom systém počíta priemerný zárobok pre nový kvartál, sa hodnota zapísaná z iného softvéru zachová (predtým sa priemerný zárobok zapisoval ručne priamo na záložku Priemer na dovolenku, pričom pri inicializácii sa tento priemer vymazal a vypočítal pravdepodobný priemer).

Údaje v druhom až vo štvrtom riadku zabezpečia, že pri výpočte priemerného zárobku za ďalšie tri štvrťroky po začatí práce v systéme Humanet systém zahrnie do výpočtu aj tzv. kvartálne peniaze, čo je pomerná časť polročných, trištvrteročných a ročných odmien, pripadajúca na príslušný štvrťrok, z údajov ktorého sa počíta priemerný zárobok. Napr. pri výpočte priemerného zárobku platného od 1.1.2018 sa použijú údaje za obdobie IV. štvrťroka 2017 (obdobie od 1.10.2017 do 31.12.2017), a teda do políčka Peniaze kvartálne na záložke Rola/ Dovolenky/ Priemer na dovolenku sa z evidencie Údaje z iného softvéru – priemer na dovolenku použijú údaje z druhého riadku. Rovnaké pravidlo platí pre každý ďalší štvrťrok.