Nastaviteľné funkcie v definícii zrážok

Možnosť nastaviť kontrolu na nevysporiadaný zostatok

Zrážky ako Exekúcia 2/3, Exekúcia 1/3 majú v rámci nastaveného typu editora automaticky zapnutú funkciu kontroly zostatku dlžnej čiastky. To znamená, že ak je v políčku Zostatok hodnota 0, výpočet zrážky sa už nespustí.

Užívateľ má možnosť zapnúť túto funkciu aj v zrážke typu Paušálna zrážka, napr. Pôžička, kde vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy zrážok v príslušnej zrážke označí políčko Kontrolovať zostatok.

Možnosť nastaviť výpočet zrážky aj po skončení pracovného pomeru

Štandardne systém nepočíta zrážky v role po skončení jej platnosti z príjmov po skončení. Užívateľ má však možnosť „zapnúť“ výpočet zrážky z príjmov po skončení. Pre tento účel označí políčko Počítať pre neplatné roly v nastavení príslušnej zrážky vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy zrážok.

Systém pri tomto nastavení počíta sumu zrážky aj v role s ukončenou platnosťou a to v prípade, že v políčku Zostatok v definícii zrážky je suma väčšia od nuly a platnosť zrážky nie je ukončená.

UPOZORNENIE: Ak je označené políčko Počítať pre neplatné roly v zrážke, u ktorej nebola ukončená jej platnosť, a u ktorej sa nekontroluje zostatok, resp. zostatok je väčší ako 0, zrážka sa vypočíta aj v prípade, že zamestnanec nemá žiaden príjem, ale výpočet bol „natvrdo“ užívateľom spustený napr. zadaním akejkoľvek mzdovej položky s nulovou hodnotou.


Príklad: Zamestnanec má zrážku Sporenie v sume 20 €. Zrážka Sporenie má nastavené políčko Počítať pre neplatné roly. Zrážka nemá nastavené políčko Kontrolovať zostatok. Pracovný pomer je ukončený, ale platnosť zrážky Sporenie nemá zadaný dátum v políčku Platí do (platnosť zrážky nie je ukončená). Štandardne systém na ukončenej role výpočet mzdy, teda ani zrážky nespustí. Ak sa ale do Ručnej úpravy mzdy pridá akákoľvek mzdová položka hoci aj s nulovou hodnotou, systém prepočet mzdy spustí, a aj keby bol príjem nulový, zrážka sa vypočíta v plnej sume. Zamestnancovi sa v takom prípade zrazí suma zrážky Sporenie, takže výplata je mínus 20 €. Ide však o v praxi vysoko neštandardnú situáciu, a aj v tomto prípade užívateľovi stačí pre „vypnutie“ výpočtu zrážky platnosť zrážky ukončiť.


Možnosť nastaviť vo formulári pre zadanie zrážky časť pre ďalšie údaje zrážky

V zrážkach typu exekúcia a výživné sú v modálnom okne pre zadanie údajov cez záložku Rola/ Zrážky/ Zrážky k dispozícii políčka pre zadanie identifikačných údajov o zrážke ako číslo rozhodnutia (exekučného príkazu) a údaje príjemcu zrážky.

Sú to údaje, ktoré sa zapisujú do zápočtového listu.

Užívateľ má možnosť túto časť formulára zapnúť aj v inom type zrážky. Pre tento účel označí políčko Ďalšie údaje o zrážke v nastavení príslušnej zrážky vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy zrážok..

Možnosť nastaviť zápis údajov o zrážke do zápočtového listu

Pri spracovaní zápočtového listu sa do tabuľky Zrážky zo mzdy zapisujú údaje o zrážkach zamestnanca (číslo rozhodnutia, kto rozhodnutie vydal, meno (názov) a adresa príjemcu). Táto funkcia je nastaviteľná a užívateľ môže sám rozhodnúť, ktoré zrážky sa budú a ktoré nebudú zapisovať do zápočtového listu. Nie všetky typy zrážok majú nastavený zápis údajov do zápočtového listu. Pre tento účel sa označí políčko Tlač zápočtového listu v nastavení príslušnej zrážky vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy zrážok.

V zozname Typy zrážok sa zobrazuje aj informácia o nastaveniach jednotlivých políčok.

Možnosť nastaviť ukladanie do depozitu v iných zrážkach

Vlastnosť „ukladať sumy do depozitu“ je možné nastaviť na všetkých zrážkach, ktoré majú nastavený typ editora Editor zrážky štandardný. Pre „spustenie“ funkcie depozitu je potrebné v definícii typu zrážky vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy zrážok do políčka Depozit vybrať položku SMF80753 Zrážka do depozitu, alebo ktorúkoľvek z predpripravených položiek na definovanie vlastných typov zrážok (Ostatné zrážky 1, Ostatné zrážky 2...). To umožňuje zapisovať (a tým triediť) deponované čiastky na viac položiek. Potom, ako sa vyplní políčko Depozit sa vo formulári na záložke Rola/ Zrážky/ Zrážky zobrazia políčka pre evidenciu depozitu.