Definícia tlačovej zostavy pre tlač organigramu

Vytvorenú definíciu zostavy môžete kedykoľvek editovať kliknutím na tlačidlo Upraviť v riadku s príslušnou zostavou. Novú definíciu tlačovej zostavy pridáte do zoznamu organigramov kliknutím na tlačidlo Pridať.

Pri pridávaní novej zostavy sa najskôr otvorí formulár Tlačová zostava, v ktorom zadajte základné údaje definície tlačovej zostavy ako sú jej kód, skratka a názov tlačovej zostavy:

Pridávaná zostava je defaultne nastavená ako súkromná, t.j. je dostupná len užívateľovi, ktorý ju vytvoril.

Po vyplnení základných údajov definície tlačovej zostavy a kliknutím na tlačidlo Zapísať sa zobrazí rozšírený formulár Tlačová zostava. Jednotlivé nastavenia pre budúce spracovanie tlačovej zostavy (organigramu) definujete vo voľbe Parametre zostavy:

Zadanie parametrov na jednotlivých záložkách potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK, čím sa „vrátite“ do definície tlačovej zostavy.

Až kliknutím na tlačidlo Zapísať v definícii tlačovej zostavy ich definitívne uložíte do definície zostavy.