Schvaľovanie vyúčtovania pracovnej cesty

Systém umožňuje jedno- alebo viacúrovňové schvaľovanie, v závislosti od nastavenia schvaľovacieho procesu pre vyúčtovanie.

Správca aplikácie má prostriedkami delegácie možnosť zmeny schvaľovateľa vyúčtovania, sám môže taktiež schváliť ktorékoľvek vyúčtovanie. Ktorýkoľvek schvaľovateľ má možnosť delegovať svoje právomoci na iného zamestnanca, pričom dokáže určiť rozsah právomoci a obdobie, na ktoré chce právomoci delegovať. Delegát je priradený k aktuálnemu dátumu vytvorenia vyúčtovania CP. Tzn., že schvaľovateľ CP môže byť iný, ako schvaľovateľ vyúčtovania CP.

Schvaľovateľ má možnosť vyúčtovanie schváliť alebo vrátiť na opravu jednotlivo, alebo aj hromadne viacero vyúčtovaní.

Pred schválením vyúčtovania pracovnej cesty musí schvaľovateľ potvrdiť vyhlásenie, ktoré sa zapíše do poznámky v histórii CP. Všetky vyhlásenia a upozornenia má správca aplikácie možnosť meniť v číselníku Užívateľské texty.