Opravy VZ

Záložka Rola/ Poistenia/ Opravy VZ slúži na zadávanie opráv (korekcií) vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie, z ktorých systém následne vypočíta sumu korekcie poistného.

Zadanie opráv vymeriavacích základov pre výpočet poistného na sociálne poistenie

Ak je to potrebné, má užívateľ možnosť pridať na záložku Opravy VZ  opravu vymeriavacieho základu, pričom prepočet zahrnie túto korekciu do výpočtu odvodov. To znamená, že užívateľ nemusí zadávať opravné sumy pre poistné.

UPOZORNENIE: Oprava vymeriavacích základov (a z nich vypočítaných odvodov) je v súčasnej dobe možná len u pravidelných príjmov, t.j. u príjmov, ktoré sa vykazujú do mesačného výkazu poistného. Vypočítané aj opravné položky vymeriavacieho základu a poistného sa zapisujú do systémovej výplatnej pásky za príslušný mesiac. Oprava vymeriavacích základov pre nepravidelné príjmy (oprava súm vypočítaných na záložke SP – rozpočítanie príjmov - § 139b, 139c) zatiaľ v systéme nie je zapracovaná.

Pri prepočte systém zapíše do systémovej výplatnej pásky položku s opravou samostatne. Ak si užívateľ zobrazí položky čiastočnej systémovej výplatnej pásky, zobrazí sa aj položka so sumou vypočítanou systémom, aj položka so sumou zadanou užívateľom do opravy. Suma poistného sa vypočíta zo súčtu týchto dvoch položiek.


Príklad 1:

Pôvodný vymeriavací základ vypočítaný systémom bol 480. Do opravy sa zadala suma -15,32.

Vymeriavací základ zamestnávateľa na NP = 480 – 15,32 = 464,68

Poistné zamestnávateľa na NP = 464,68 x 1,4 % = 6,5 (zaokr. na 2 DM nadol)

Vymeriavací základ zamestnanca na NP = 480 – 15,32 = 464,68

Poistné zamestnanca na NP = 464,68 x 1,4 % = 6,5 (zaokr. na 2 DM nadol)

Takto opravené sumy sa zapíšu do výkazu.


UPOZORNENIE: Zadanie opravy sumy vymeriavacieho základu cez záložku Opravy VZ nijakým spôsobom neovplyvňuje výpočet maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne poistenie. T.j. systém najprv vypočíta odvody so zohľadnením pravidiel výpočtu maximálneho vymeriavacieho základu, a sumu opravy len „natvrdo“ pripočíta k výsledku.

UPOZORNENIE: Pridaním opravy do príslušnej položky vymeriavacieho základu na záložku Ručná úprava mzdy sa táto oprava síce započíta do mesačného výkazu, ale sa nezohľadní pri výpočte sumy poistného.

UPOZORNENIE: Záznamy zadané na záložke Opravy VZ za iné obdobia než je aktuálne otvorené nie je možné odstraňovať ani editovať.