Základné parametre špecifikácie

Špecifikácia pracovného miesta obsahuje tieto základné parametre:

Ident – jedinečný systémový identifikátor pridelený danej špecifikácii pracovného miesta systémom (v prípade pridávania novej špecifikácie sa systémové ID pridelí špecifikácii až v momente jej zápisu do databázy). Údaj nie je možné žiadnym spôsobom editovať užívateľom

Údaje povinné na vyplnenie:

 • Kód – do údaju zadajte vlastný jedinečný identifikátor špecifikácie prac. miesta.

  UPOZORNENIE: Kód musí byť jedinečný vzhľadom na aktuálny kód všetkých evidovaných špecifikácií v databáze (aktívnych aj neaktívnych). Systém neumožní zapísať kód, ktorý sa aktuálne v zozname už vyskytuje, o čom užívateľa informuje hláškou. Ak potrebujete použiť kód, ktorý má zadaná iná špecifikácia (aj keď neaktívna), je nutné najskôr zmeniť jej kód a až následne kód použiť v danej špecifikácii. Systém kontroluje len aktuálny stav špecifikácií – ich kódy. Ak sa zadávaný kód aktuálne v zozname nevyskytuje, ale vyskytuje sa v niektorom z budúcich záznamov nejakej špecifikácie, umožní kód napriek tomu zapísať.

  V prípade potreby je možné v databáze zapnúť automatické generovanie kódu špecifikácie pracovného miesta nastavením konštanty AUTOJOBSPE Automaticky generovať kód špecifikácia prac. miesta. Vtedy sa pri pridávaní novej špecifikácie do kódu zapíše zreťazenie znaku H a identifikačného čísla danej špecifikácia (Ident), napr. H6. Pri tomto nastavení databázy nie je kód špecifikácie vo formulári editovateľný užívateľom.

  • Názov – do údaju zadajte úplný názov špecifikácie;

   Ak je v databáze zapnutá konštanta EXMANDTJS Rozšírené povinné údaje špecifikácie pracovného miesta, tak v rámci pridania/editácie špecifikácie je povinnosť vyplniť aj údaj:

   • Skratka – do údaju zadajte skratku špecifikácie;
   • Skrátený názov – údaj skrátený názov je určený pre zadanie názvu špecifikácie obmedzeného na určitý maximálny počet znakov. Využíva sa pri prenosoch špecifikácií do iných systémov, kde je požiadavka na obmedzenú dĺžku názvu špecifikácie. Maximálny počet znakov sa nastavuje v systémovej konštante MAXLENSHNM Maximálna dĺžka skráteného názvu pre prenos. Zadanie hodnoty 0 znamená, že obmedzenie nie je zapnuté. Nastavenie tohto obmedzenia je spoločné pre skrátený názov útvaru, pracovného miesta a špecifikácie pracovného miesta.
   • Anglickú verziu údaju Skratka;
   • Anglickú verziu údaju Názov;
   • Anglickú verziu údaju Skrátený názov;
   • Platnosť od – do údaju zadajte dátum, od ktorého daná špecifikácia platí vo firme (jej vznik), dátum má len informačný charakter - uľahčuje užívateľom výber špecifikácie, filtrovanie, v neposlednom rade má široké využitie v rámci tlačových zostáv;

   Údaje nepovinné na vyplnenie:

   • Platnosť do – do údaju môžete zadať dátum, do ktorého daná špecifikácie platí vo firme (dátum, ku ktorému je vo firme zrušená). Systém dátum využíva v prípade automatického zneaktívňovania špecifikácií, inak má len informačný charakter - uľahčuje užívateľom výber špecifikácie, filtrovanie a v neposlednom rade má široké využitie v rámci tlačových zostáv;
   • Organizácia – údaj sa zobrazuje len v databázach s viac organizáciami typu Humanet. Ak potrebujete obmedziť prístup užívateľa organizácie len k špecifikáciám týkajúcim sa tejto organizácie, zadajte jej názov do tohto údaju.
   • Podkategória špecifikácie – do údaju môžete zadať inú špecifikáciu pracovného miesta evidovanú v tabuľke Špecifikácie pracovných miest a definovať tak „prepojenie“ na všeobecnejšiu špecifikáciu, z ktorej je daná špecifikácia odvodená.
   • Poznámka – voľné textové pole určené pre zadanie poznámky užívateľa k špecifikácii.

   Jednotlivé vlastnosti špecifikácie popisujúce reprezentované pracovné miesta sú roztriedené na záložky podľa oblasti, ktorej sa týkajú:

   Každá zo záložiek má vlastnú históriu zmien jej údajov a je viazaná na samostatné prístupové právo na danú záložku. Ak užívateľ má na danú záložku právo „len na čítanie“, môže si síce zobraziť obsah záložky, ale nemôže ho editovať. Ak nemá pridelené ani len právo „na čítanie“, má záložku nedostupnú (skrytú).