Aktívne a neaktívne dáta

Aktívne a neaktívne dáta

Mnohé údaje, ktoré sa zadávajú do systému, nie je možné jednoducho odstrániť a presúvajú sa medzi tzv. neaktívne dáta, napríklad zneaktívnenie pracovného miesta v evidencii pracovných miest. Pre zaradenie medzi neaktívne dáta sa záznam v tabuľke označí a klikne na tlačidlo Zneaktívniť v hlavičke tabuľky. Záznam je možné zneaktívniť aj odznačením políčka Aktívne v definícii daného záznamu.

Presun údajov medzi neaktívne dáta umožňuje užívateľovi kedykoľvek sa vrátiť k týmto neaktívnych dátam, prípadne ich vrátiť medzi aktívne dáta a ďalej s nimi pracovať.

V tabuľke je možné pomocou výberového zoznamu Aktívne (umiestneného vľavo dole pod tabuľkou) zobrazovať aktívne, neaktívne a všetky záznamy evidované v tabuľke.

Určité dáta, ktoré keď zaradíte medzi neaktívne, na to, aby ste ich vrátili späť medzi aktívne, musíte vstúpiť do voľby Správa systému/ Neaktívne dáta. V tejto voľbe môžete tiež s definitívnou platnosťou neaktívne dáta odstrániť z databázy.

Voľba môže byť nastavením prístupových práv užívateľovi zneprístupnená, aby neodborným odstraňovaním neaktívnych dát nedošlo k poškodeniu údajov, nakoľko ide o trvalé odstránenie daných dát z databázy.

Po kliknutí na voľbu Správa systému/ Neaktívne dáta sa zobrazí zoznam Registrované triedy neaktívnych dát. Pomocou filtra vyhľadajte požadovanú triedu a kliknite na riadok tejto skupiny dát. V zozname neaktívnych položiek označte riadky, ktoré chcete zaktívniť a kliknite na tlačidlo Zaktívniť. Ak chcete dáta definitívne z databázy odstrániť, kliknite na tlačidlo Odstrániť.

UPOZORNENIE: Pri odstraňovaní zneaktívnených záznamov buďte zvlášť opatrní! Ak si nie ste istí, kontaktujte administrátora systému alebo službu hotline dodávateľa systému Humanet.

Automatické zneaktívňovanie záznamov v evidenciách Útvary, Pracovné miesta, Špecifikácie prac. miest

V module Organizačné riadenie je možné nastaviť automatické zneaktívňovanie záznamov v evidencii ÚtvaryPracovné miestaŠpecifikácie pracovných miest podľa dátumu zadaného v údaji Platnosť do v definícii záznamu.

Postup nastavenia automatického zneaktívňovania záznamov si ukážeme na evidencii Útvary:

 1. Vo voľbe Základné nastavenia/ Hodnoty systémových konštánt/ Organizačné riadenie vstúpte cez pero do konštanty OUDMONTHS Zneaktívnenie ukončeného útvaru – mesiace a do údaju Hodnota zadajte počet mesiacov, po koľkých sa má útvar zneaktívniť (napr. hodnota 1 znamená, že ak je v útvare ku dňu spustenia automatického zneaktívnenia útvarov zadaný v údaji Platnosť do dátum spadajúci do mesiaca december 2020, tak pri automatickom zneaktívňovaní útvarov spustenom v 01/2021 sa tento automaticky zneaktívni).
 2. Vo voľbe Správa systému/ Plánované úlohy pridajte do zoznamu novú plánovanú úlohu – spracovateľ Zneaktívnenie neplatných útvarov, harmonogram spúšťania podľa požiadavky, napr. 1. deň v mesiaci o 3:00h

V zozname Plánované úlohy označte v riadku novo vytvorenej úlohy ikonu so šípkou Spustiť.

Uvedené nastavenie zabezpečí, že každý 1. kalendárny deň v mesiaci o 3:00h sa automaticky spustí automatické zneaktívnenie útvarov, ktoré majú k danému dňu vo svojej definícii zadaný v údaji Platnosť do dátum, ktorý spadá do minulého mesiaca určeného ako rozdiel aktuálneho kalendárneho mesiaca mínus počet mesiacov zadaný v konštante Zneaktívnenie ukončeného útvaru – mesiace.

Analogickým spôsobom ako sa nastavuje automatické zneaktívnenie útvarov sa nastavuje automatické zneaktívnenie pracovných miest a špecifikácií pracovných miest s tým rozdielom, že pre každú z týchto evidencií je v systéme zapracovaná samostatná konštanta pre počet mesiacov a samostatný spracovateľ plánovanej úlohy:

 • Pracovné miesta:
  o konštanta JPDMONTHS Zneaktívnenie ukončeného pracovného miesta – mesiace;
  o úloha Zneaktívnenie neplatných pracovných miest.
 • Špecifikácie pracovných miest:
  o konštanta JSDMONTHS Zneaktívnenie ukončenej špecifikácie pracovného miesta – mesiace;
  o úloha Zneaktívnenie neplatných špecifikácií pracovných miest.