Lekárske prehliadky

Na záložke Lekárske prehliadky sú dve záložky: Absolvované prehliadky a Požadované prehliadky. Súčasťou evidencie lekárskych prehliadok je voľba Pomocné dáta PAM/ Typy lekárskych prehliadok.

Záložka Požadované prehliadky slúži na evidenciu zoznamu tých typov lekárskych prehliadok, ktoré má mať daný zamestnanec absolvované, resp. platné v určitom období. Záložka Absolvované prehliadky slúži na evidenciu zoznamu lekárskych prehliadok, ktoré zamestnanec absolvoval vrátane výsledku prehliadky, platnosti a ďalších údajov.

Voľba Pomocné dáta PAM/ Typy lekárskych prehliadok

Po pridaní nového typu lekárskej prehliadky sa zobrazí formulár Typ lekárskej prehliadky s políčkami:

Druh lekárskej prehliadky – výberové políčko s užívateľsky editovateľným číselníkom S003078, Druh lekárskej prehliadky.

Periodicita – prepínač neperiodická sa vyberie pri jednorazovej lekárskej prehliadke a prepínač periodická sa vyberie pri pravidelne sa opakujúcej lekárskej prehliadke. Po výbere prepínača periodická sa po kliknutí na tlačidlo Zapísať zobrazí tabuľka Periodicita, v ktorej sa definuje periodicita lekárskej prehliadky pre tú-ktorú vekovú kategóriu zamestnancov. V políčkach pre vek je nastavená kontrola na minimálnu hodnotu 0 a maximálnu hodnotu 99.

Frekvencia prehliadky – textové políčko na zadanie počtu mesiacov. Tento údaj má vplyv na zápis dátumu Platnosť do na záložke Rola/ Lekárske prehliadky/ Absolvované prehliadky. Ak bola napr. pre vekovú kategóriu od 31 do 50 rokov určená periodicita 18 mesiacov, tak u zamestnanca, ktorý mal ku dňu začiatku platnosti lekárskej prehliadky 1.1.2021 46 rokov sa od tohto dátumu vypočíta dátum, kedy končí 18. mesiac – 30.6.2022.

V časti Parametre môže užívateľ evidovať individuálne typológie (parametre) daného typu prehliadky v jednotlivých výberových políčkach, z ktorých každé je prepojené s jednoduchým užívateľsky definovateľným číselníkom. Časť Parametre definuje číselník S003130 Parametre pre typ lekárskej prehliadky. Položky číselníka tvoria jednotlivé výberové políčka. Aktuálne tento číselník obsahuje 5 položiek, ktoré tvoria 5 výberových políčok s rovnakým názvom.

Úpravou textu názvu položky číselníka možno upraviť názvy výberových políčok.

Každá z položiek číselníka S003130 Parameter pre typ lekárskej prehliadky predstavuje súvisiaci číselník S003131 S003135.

Zmenou názvu položky číselníka Parameter pre typ lekárskej prehliadky sa zmení názov súvisiaceho číselníka a naopak.

Zoznam výberových políčok v časti Parametre vo formulári Typ lekárskej prehliadky vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy lekárskych prehliadok si užívateľ môže rozšíriť o vlastné políčka. Pre tento účel pridá vo voľbe Základné nastavenia/ Číselníky nový jednoduchý číselník,

a do číselníka S003130 Parametre pre typ lekárskej prehliadky pripojí nový jednoduchý číselník ako položku číselníka S003130.

Tým sa v časti Parametre zobrazí nové výberové políčko s názvom pridaného číselníka.

Aby sa vo výberových políčkach zobrazili položky pre výber, je potrebné naplniť jednotlivé jednoduché užívateľské číselníky.

Požadované prehliadky

Záložka Lekárske prehliadky/ Požadované prehliadky slúži na evidenciu tých lekárskych prehliadok, ktoré je zamestnanec povinný v určenom období absolvovať.

Po kliknutí na tlačidlo Pridať sa zobrazí modálne okno Nastavenie lekárskej prehliadky s políčkami:

Typ lekárskej prehliadky – výberový zoznam s položkami lekárskych prehliadok definovaných vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy lekárskych prehliadok. V zozname sa zobrazujú len aktívne položky.

Druh – needitovateľné políčko s informáciou o nastavení v políčku Druh lekárskej prehliadky v definícii typu lekárskej prehliadky.

Platnosť od, Platnosť do – dátumové políčka pre zadanie obdobia, v ktorom má mať zamestnanec daný typ prehliadky absolvovaný, resp. platný.

Ukončenie 1. periódy – needitovateľné políčko, v ktorom sa informatívne zobrazuje dátum, ku ktorému končí 1. perióda platnosti daného typu lekárskej prehliadky vzhľadom na nastavenie periodicity v definícii daného typu lekárskej prehliadky a vzhľadom na dátum zadaný v údaji Platnosť od.

Poznámka – textové pole pre zadanie poznámok.

Pri pridávaní záznamov je zapracovaná kontrola, ktorá neumožní zadať na to isté obdobie dva rovnaké typy lekárskej prehliadky.

Absolvované prehliadky

Záložka Lekárske prehliadky/ Absolvované prehliadky slúži na evidenciu lekárskych prehliadok absolvovaných zamestnancom, ich výsledok, platnosť a iné doplňujúce informácie o absolvovanej prehliadke.

Po kliknutí na tlačidlo Pridať sa zobrazí modálne okno Lekárska prehliadka s políčkami:

Typ lekárskej prehliadky – výberový zoznam s položkami lekárskych prehliadok definovaných vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy lekárskych prehliadok. V zozname sa zobrazujú len aktívne položky.

Druh – needitovateľné políčko s informáciou o nastavení v políčku Druh lekárskej prehliadky v definícii typu lekárskej prehliadky.

Platnosť od – dátum dňa, v ktorom bola prehliadka vykonaná.

Platnosť do – dátumové políčko pre zadanie dátumu dokedy platí výsledok absolvovanej prehliadky. Ak podľa definície typu lekárskej prehliadky ide o neperiodickú prehliadku, políčko bude pri pridávaní prehliadky prázdne a užívateľ zadá ukončenie platnosti sám. Ak ide o periodickú prehliadku, dátum sa vyplní automaticky. Výpočet sa vykoná ako súčet dátumu v políčku Platnosť od a počtu mesiacov zadaných vo frekvencii v zázname periodicity pre daný vek zamestnanca v definícii príslušného typu lekárskej prehliadky. Vek zamestnanca sa vyhodnocuje ku dňu zadanému v údaji Platnosť od.

Výsledok – údaj pre zadanie výsledku lekárskej prehliadky – Spôsobilý/ Nespôsobilý – výberom položky z needitovateľného číselníka S003125, Výsledok lekárskej prehliadky.

Lekár – textové pole pre zadanie identifikácie lekára, ktorý prehliadku vykonal (potvrdil výsledok prehliadky).

Organizácia – výberové políčko, ktoré sa zobrazuje len v databázach s viac ako jednou organizáciou typu Humanet. V políčku je zoznam organizácií typu Humanet, pričom automaticky sa priradí organizácia, v ktorej je rola zamestnanca aktuálne zaradená.

Poznámka – textové pole pre zadanie poznámok.

Pri pridávaní záznamov je zapracovaná kontrola, ktorá neumožní zadať na to isté obdobie dva rovnaké typy lekárskej prehliadky, okrem prípadu, kedy ide o prehliadku, ktorej platnosť začína po začiatku platnosti prekrývajúcej sa prehliadky a súčasne svojou platnosťou presahuje ukončenie platnosti prekrývajúcej sa prehliadky. V tomto prípade systém posunie ukončenie platnosti prekrývajúcej sa prehliadky na predchádzajúci kalendárny deň začiatku platnosti novej prehliadky.

Príklad: V zozname je evidovaný záznam prehliadky s platnosťou od 1.4.2020 do 31.3.2021. Pridávaný záznam má platnosť od 15.2.2021 do 14.2.2022. Pridaním nového záznamu sa platnosť existujúceho záznamu upraví na platnosť od 1.4.2020 do 14.2.2021 a pridá nový záznam s platnosťou od 15.2.2021 do 14.2.2022.