Import dát

Pre hromadné zadávanie údajov do evidencie Osoby, Roly a Mzdy slúži funkcia Import dát, ktorá sa nachádza vo voľbe Spracovanie miezd.

v Zozname definícií importu dát vo voľbe Import dát/Definície importu má užívateľ k dispozícii štyri vzorové definície importu dát:

 • Vzorová definícia importu mzdových položiek do miezd – použije sa pre štandardný import mzdových položiek do miezd,
 • Vzorová definícia importu nemocí (typ, začiatok, koniec) – použije sa v prípade importu údajov na záložku Osobné/ Nemoci, Rola/ Nemoci/ Nemoci,
 • Vzorová definícia importu ME stavov (typ, začiatok, koniec) – použije sa v prípade importu údajov na záložku Osobné/ Ostatné/ ME stav,
 • Import z modulu Úkolové mzdy – použije sa v prípade importu údajov do miezd z modulu Úkolové mzdy, viac o module Úkolové mzdy a použití tohto importu do miezd II. časti užívateľskej príručky Humanet – personalistika a mzdy.

Všeobecne platné pravidlá importu dát

UPOZORNENIE: Pri importe údajov do evidencií Osobné, Rola buďte vždy obzvlášť opatrní, keďže import do týchto evidencií nie je možné hromadne vrátiť späť do stavu pred importom. Ak sa vám stane, že ste údaje naimportovali nesprávne, opravu budete musieť robiť na príslušnej záložke ručne.

Len pri importe ME stavov a nemocí je zapracovaná možnosť hromadne naimportované dáta odstrániť alebo upraviť, viac v popise v kap. Hromadné vymazanie naimportovaných ME stavov a Hromadné doplnenie alebo úprava dátumu ukončenia ME stavu I. časti užívateľskej príručky Humanet – personalistika a mzdy.

UPOZORNENIE: Importované dáta sa zapíšu vždy s historickou platnosťou k prvému dňu mesiaca, aj keď zadáte dátum iného ako prvého dňa v mesiaci, pričom importovať je možné údaje do minulosti, v aktuálnom období spracovania a do budúcnosti.

Po vykonaní importu sa vytvorí záznam o importe, ktorý je však odlišný od záznamu importu mzdových položiek. Tvorí ho záznam o importe dát s výpisom prípadných chýb.

Pri definovaní importu z xlsx súboru je potrebné dodržiavať niekoľko nižšie popísaných pravidiel.

Import údaju typu dátum

Ak sa údaj importuje do dátumového políčka, údaj v importnom xlsx súbore musí byť zapísaný vo formáte text, a v políčku Formát dátumu musí byť zadaná maska, podľa ktorej sa bude z textového reťazca zadaného v importnom súbore vytvárať dátum.

Ak chcete do excelu zapisovať dátumy v tvare 01.01.2018, v definícii importu musí byť zadaný formát dátumu dd.MM.yyyy. Ak chcete do excelu zapisovať dátumy jednoduchšie v tvare 1.1.2018, v definícii importu musí byť zadaný formát dátumu d.M.yyyy.

Import údaju typu položka číselníka

Ak sa údaj importuje do políčka, ktoré obsahuje položky číselníka, importovaná položka musí byť identifikovaná kódom z číselníka. Aj v tomto prípade musí byť údaj v importnom xlsx súbore zapísaný vo formáte text.

Napr. ak sa má importovať údaj do políčka Dôvod vzniku na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje, do xlsx importného súboru sa musia zapísať kódy jednotlivých položiek číselníka S003017 Dôvod vzniku roly človeka:

Napr. ak užívateľ chce importom zapísať do políčka Dôvod vzniku položku obsadenie pracovného miesta nového, do importného xlsx súboru vpíše kód 010.

Ak sa údaje importujú do políčok, ktoré spolu súvisia, importný súbor musí obsahovať údaje pre import do oboch políčok. Napr. pri pridávaní údajov na záložku Osobné/ Znalosti/ Jazyky, ak sa vyplní políčko Stupnica hodnotenia, musí sa následne vyplniť aj políčko Stupeň ovládania.

V importnom súbore xlsx teda bude stĺpec pre vyplnenie políčka Stupnica hodnotenia - dátová položka Kód číselníka, a stĺpec pre vyplnenie políčka Stupnica hodnotenia - dátová položka Kód stupňa ovládania. 

Import údaju typu Označovacie políčko

Ak sa údaj importuje do políčka, ktoré je označovacím políčkom (checkbox), zadá sa jeden z údajov:

- na označenie políčka: Ano, Áno, A, Yes, Y, True, T, 1;

- ak má políčko zostať neoznačené: Nie, No, N, False, F, 0.

  Import údaju typu Číselná hodnota

  Ak sa údaj importuje do políčka, ktoré obsahuje číselnú hodnotu, musí byť údaj v importnom xlsx súbore zapísaný vo formáte Všeobecné (General).

  Import údaju typu Text

  Ak sa údaj importuje do políčka, ktoré obsahuje text, musí byť údaj v importnom xlsx súbore zapísaný vo formáte Text. Vtedy sa do stĺpca zapisuje textový reťazec. Napr. import do políčok Meno, Priezvisko.

  Všeobecne platné pravidlá, typy importov a špecifiká niektorých typov importov sú popísané v príručke Personalistika a mzdy - II. časť v kapitole Import dát.