Pracovné miesta

Pracovné miesto reprezentuje vybrané činnosti definované pre organizačnú jednotku v organizačnom poriadku organizácie v súlade s fondom pracovného času. Pracovné miesta sú spolu s organizačnými útvarmi základné „stavebné“ prvky štruktúry organizačnej schémy firmy a vytvárajú tzv. jej systemizáciu.

Po vstupe do voľby Pracovné miesta sa zobrazí tabuľka Pracovné miesta, v ktorej sú evidované záznamy definícií pracovných miest. Tieto pracovné miesta je možné zadávať v module Personálne údaje v evidencii zamestnancov (na záložke Pracovné zaradenie) a pridávať do štruktúry organizačnej schémy v podmodule Organizačné schémy.

Okrem štandardnej funkcionality tabuliek v Humanete ako fulltextové filtrovanie, možnosť zmeniť zoradenie záznamov, či export zobrazených záznamov do excelu (voľba Doplnky/ Export do excelu) je možné pracovné miesta filtrovať použitím definovateľného Filtra pracovných miest.

Definovanie a zapnutie filtra záznamov je popísané v kapitole Definovateľný filter pre výber rolí (filter na rolách) v Užívateľskej príručke časť. l.

Vytvorený záznam pracovného miesta nie je možné v tabuľke odstrániť, ale len presunúť medzi neaktívne dáta - jeho označením a kliknutím na tlačidlo Zneaktívniť. V prípade potreby je možné neaktívne pracovné miesto buď znovu zaradiť medzi aktívne záznamy, alebo ho z databázy úplne odstrániť, ak ešte nebolo použité v rámci iných evidencií, a to cez voľbu Správa systému/Neaktívne dáta.

V databáze je možné nastaviť automatické zneaktívňovanie záznamov v tabuľke Pracovné miesta (viď Automatické zneaktívňovanie záznamov v evidenciách Útvary, Pracovné miesta, Špecifikácie prac. miest).