Pridanie útvaru do schémy

Pokiaľ máte pridelené prístupové právo Môže pridať nové objekty do organizačnej štruktúry a zároveň máte na podmodul Organizačné schémy pridelené právo na zápis údajov, pridáte do štruktúry organizačnej schémy nový útvar nasledovným postupom:

  1. Zobrazte si schému, k dátumu, od ktorého chcete do schémy pridať nový útvar.
  2. Označte objekt v schéme, ku ktorému chcete pridať nový útvar, či už ako podriadený útvar, alebo útvar na rovnakej úrovni s označeným objektom. Objekt označíte zaškrtnutím označovacieho políčka na začiatku riadku s daným objektom. Označený musí byť len 1 objekt v schéme. V prípade, že vytvárate úplne novú schému, t.j. nie je v nej ešte žiadny objekt, nič neoznačujete a pokračujete 3. krokom.
  3. Kliknite na tlačidlo Pridať útvar. Ak máte omylom označených viac objektov v schéme alebo žiadny, systém Vás upozorní hláškou a proces pridávania útvaru ukončí,

inak sa otvorí modálne okno, v ktorom zadajte dátum, od ktorého má byť nový útvar pridaný do schémy a kliknite na tlačidlo OK. Údaj Platí od je prednastavený na dátum, ku ktorému je schéma zobrazená, pričom systém Vám neumožní zadať dátum starší ako je dátum, ku ktorému je schéma zobrazená (vtedy Vás pri kliknutí na OK upozorní chybovou hláškou).

4. Po potvrdení dátumu v 3. kroku sa zobrazí modálne okno pre zadanie údajov nového útvaru v schéme.

V údaji Aktuálna schéma sa zobrazujú kód a názov organizačnej schémy, do ktorej útvar pridávate a v údaji Aktuálny útvar sa zobrazuje kód a názov objektu, ku ktorému nový útvar pridávate.

Vo výberovom zozname Pridávaný útvar kliknite na útvar, ktorý chcete do schémy pridať. V zozname sú dostupné, resp. je možné vybrať len útvar, ktorý je aktívny (t.j. nie je zaradený medzi neaktívne dáta), aktuálny (t.j. útvar, ktorý je z pohľadu jeho histórie platný ku dňu, ku ktorému sa do schémy pridáva) a zároveň do obdobia platnosti útvaru ohraničeného dátumami zadanými v údajoch Platnosť od a Platnosť do v definícii daného útvaru v zozname organizačných jednotiek (Organizačné riadenie/ Útvary) spadá dátum, od ktorého sa útvar do schémy pridáva.

Do údaju Kód uzla si môžete zadať vlastnú identifikáciu daného útvaru v schéme, najmä v situácii, ak daný útvar chcete do schémy pridať na viaceré miesta. Jeho účelom je rozlíšiť, o ktorý útvar v schéme sa z pohľadu jej štruktúry jedná, ak sa v štruktúre vyskytuje viackrát, napr. pri hromadnom importe organizačnej štruktúry, či pri tlači štruktúry do tlačových zostáv.

UPOZORNENIE: V prípade, že využívate funkcionalitu Prenos zmien do súboru pre externý systém, tak útvary v schéme, ktoré majú zadaný Kód uzla a zároveň sa nejedná o najvyšší útvar v schéme, systém považuje za „pomocné“ útvary len pre účely prehľadnejšieho zobrazovania štruktúry a ich zmeny nespracováva do súboru zmien. V tomto prípade, preto Kód uzla zadávajte výlučne do tých útvarov v schéme, ktoré sa do prenosu zmien nemajú zahrnúť.

V údaji Typ väzby k aktuálnemu objektu/schéme zvoľte, či bude nový útvar do schémy k označenému objektu pridaný ako podriadený objekt, alebo ako objekt, ktorý bude v štruktúre na rovnakej úrovni ako označený objekt.

Ak útvar pridávate do prázdnej schémy (t.j. pridávate najvyšší útvar) alebo ho pridávate k najvyššiemu útvaru v schéme, je typ väzby needitovateľný, nakoľko v týchto prípadoch je možný len jeden konkrétny typ väzby.

5. Kliknutím na tlačidlo Zapísať sa nový útvar pridá do štruktúry organizačnej schémy, s platnosťou od dátumu zadaného v kroku 3.

UPOZORNENIE: Pri editácií útvaru a jeho doplňujúcich údajov venujte zvýšenú pozornosť platnosti zápisov zmien. V prípade, že je daný útvar v budúcnosti presunutý pod iný objekt, alebo zrušený, budú zmeny „doplňujúcich“ údajov zapísané len v tom období, v ktorom platí aktuálne zobrazenie objektu v schéme, resp. uzla schémy. Zmeny údajov útvaru v budúcom umiestnení nebudú zapísané.