Zdravotná poisťovňa

Záložka Osobné/ Poistenia/ Zdravotná poisťovňa obsahuje 3 záložky: Zdravotná poisťovňa, Odpočítateľná položka na ZP, Obdobie – poistenec štátu.

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa

Legislatíva – Metodické usmernenie ÚDZS č. 12/7/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni - znenie účinné od 3.1.2019

Článok 2, bod 2. Zmenu platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) zákona o zdravotnom poistení (skutočnosť, kedy platiteľom poistného začína, resp. prestáva byť štát) oznámi zamestnávateľ, samoplatiteľ a SZČO do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.

Zamestnávateľ má povinnosť nahlasovať za zamestnanca tieto obdobia poistenca štátu, viď. info na stránke VšZP.

Zo záložky Osobné/ Poistenia/ Zdravotná poisťovňa/ Obdobie – poistenec štátu sa do oznámenia načítavajú obdobia pod kódmi 1H, 1K, 1L, 1M a 1T. Tieto kódy sú súčasťou názvu príslušnej položky číselníka výberového zoznamu Dôvod v modálnom okne pre pridanie záznamu na záložku Obdobie – poistenec štátu.

Podľa aktuálne platného znenia metodického usmernenia zamestnávateľ už nemusí nahlasovať kódy 1H, 1K, 1L, 1M a 1T.


LEGISLATÍVNY PORADCA na stránke www.humanet.sk

Návod: Prehľad kódov do oznámenia ZP

Návod: Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie