Zdravotná poisťovňa

Záložka Osobné/ Poistenia/ Zdravotná poisťovňa obsahuje 3 záložky: Zdravotná poisťovňa, Odpočítateľná položka na ZP, Obdobie – poistenec štátu.

Zdravotná poisťovňa

Na záložku Zdravotná poisťovňa sa zadávajú obdobia, kedy bol zamestnanec poistencom príslušnej zdravotnej poisťovne.

UPOZORNENIE: Pre zaradenie zamestnanca do oznámenia zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotného poistenie príslušnej zdravotnej poisťovne program použije obdobie zadané na záložke Osobné/ Poistenia/ Zdravotná poisťovňa/ Zdravotná poisťovňa. Pre zaradenie zamestnanca do výkazu a prevodného príkazu príslušnej zdravotnej poisťovne program použije tzv. parameter rozúčtovania Zdravotná poisťovňa kód, ktorý sa zapíše pri prepočte do mzdy. Preto ak zmeníte zamestnancovi zdravotnú poisťovňu, presvedčte sa, že ste následne spustili za daný mesiac prepočet mzdy, a parameter rozúčtovania obsahuje kód správnej zdravotnej poisťovne.

Odpočítateľná položka na ZP

Na záložku sa zadávajú obdobia uplatňovania odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie podľa § 13a Zákona o zdravotnom poistení.

Obdobie – poistenec štátu

Na záložku sa evidujú obdobia, počas ktorých je zamestnanec považovaný za poistenca štátu. Až do roku 2011 sa tieto údaje používali pre účely spracovania ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnávateľom. Neskôr vstupovali do oznámenia o zmene platiteľa poistného, viď. Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa.

Podľa § 24 Zákona o zdravotnom poistení je povinnosťou zamestnávateľa uvádzať do mzdového listu obdobia poistenca štátu. Preto sa obdobia zo záložky zapisujú do mzdového listu do časti Obdobie – poistenec štátu na ZP.

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa

Legislatíva – Metodické usmernenie ÚDZS č. 12/7/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni - znenie účinné od 3.1.2019

Článok 2, bod 2. Zmenu platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) zákona o zdravotnom poistení (skutočnosť, kedy platiteľom poistného začína, resp. prestáva byť štát) oznámi zamestnávateľ, samoplatiteľ a SZČO do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.

Zamestnávateľ má povinnosť nahlasovať za zamestnanca tieto obdobia poistenca štátu, viď. info na stránke VšZP.

Zo záložky Osobné/ Poistenia/ Zdravotná poisťovňa/ Obdobie – poistenec štátu sa do oznámenia načítavajú obdobia pod kódmi 1H, 1K, 1L, 1M a 1T. Tieto kódy sú súčasťou názvu príslušnej položky číselníka výberového zoznamu Dôvod v modálnom okne pre pridanie záznamu na záložku Obdobie – poistenec štátu.

Podľa aktuálne platného znenia metodického usmernenia zamestnávateľ už nemusí nahlasovať kódy 1H, 1K, 1L, 1M a 1T.


LEGISLATÍVNY PORADCA na stránke www.humanet.sk

Návod: Prehľad kódov do oznámenia ZP

Návod: Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie