Pracovné zaradenie

Na záložku Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie sa zadávajú pracovný kalendár, údaje pre rozúčtovanie mzdových nákladov, pracovné miesto/funkcia (napr. pre štatistiky), stupeň náročnosti práce pre výpočet doplatkov do minimálneho mzdového nároku, kariérový stupeň pre pedagogických zamestnancov a i.

Obraz turnusu, Turnus – zadanie údajov je nevyhnutné pre správny výpočet mzdy. Obraz turnusu, alebo tiež pracovný kalendár, sa pridá vstupom do zoznamu obrazov turnusov cez tlačidlo s bodkami na konci políčka Obraz turnusu a kliknutím na riadok požadovanej položky. Pridaním obrazu turnusu sa automaticky do políčka Turnus pridá turnus, z ktorého bol vytvorený vybraný obraz turnusu. Zároveň sa automaticky vyplnia údaje o týždennom úväzku v hodinách a o hodnote úväzku v percentách.      

Útvar, Stredisko – údaj slúži na zaradenie zamestnanca do príslušnej jednotky organizačnej štruktúry na účely rozúčtovania mzdových nákladov. Útvar a stredisko sa pridá vstupom do zoznamu útvarov cez tlačidlo s bodkami na konci políčka Útvar, resp. Stredisko. Ak je v definícii útvaru stredisko pripojené k útvaru,

pridaním útvaru sa automaticky do políčka Stredisko pridá stredisko nadradené príslušnému útvaru. Ak sú v stredisku definované aj údaje na záložkách Zúčtovania a Rozbory, tieto sa vyplnia do políčok Rozborové hľadiská a Zúčtovacie hľadiská.

Ak je stredisko prepojené s útvarom, a na záložku Pracovné zaradenie sa pridá len údaj do políčka Útvar, v tabuľke s údajmi zo záložky Pracovné zaradenie je uložený len útvar, a zobrazované stredisko je len referencia na väzbu vytvorenú v útvare. V tomto prípade sa v políčku Stredisko zobrazí za kódom a názvom strediska v zátvorke informácia stredisko naviazané na útvar.

Ak sa samostatne pridá údaj do políčka Útvar a samostatne údaj do políčka Stredisko, pričom je jedno, či sú útvar a stredisko prepojené alebo nie, v tabuľke s údajmi zo záložky Pracovné zaradenie sú uložené útvar aj stredisko. V tomto prípade sa zobrazí v políčku Stredisko len kód a názov strediska.

Pre zápis parametrov rozúčtovania s údajmi o útvare a stredisku je jedno, akým spôsobom sú údaje v tabuľke uložené, je to len informácia pre užívateľa, aby vedel rozlíšiť, akým spôsobom má uložené údaje o stredisku na záložke Pracovné zaradenie.

Ak nie je potrebné rozúčtovať mzdové náklady zamestnanca na útvary a strediská, údaj v políčku sa odstráni kliknutím na tlačidlo Prázdny výber.

Stredisko a útvar, nadefinované v časti formulára Hlavný úväzok a zaradenie, sú kmeňové strediská a útvary. Pri prepočte mzdy systém vytvorí na záložke Mzdy/ Vypočítané mzdy/Mzdové položky čiastočnú výplatnú pásku kmeňovú, pričom sa mzda započíta do kmeňového strediska a útvaru.  

Ak sa do tabuľky Vedľajšie úväzky pridá vedľajší úväzok,

časť nákladov sa zaúčtuje na tzv. nákladové stredisko. Vtedy sa pri prepočte mzdy vytvorí čiastočná výplatná páska percentuálna, pričom sa mzda započíta do nákladového strediska a útvaru.    

Pracovné miesto, Funkcia, Zákazka – údaje slúžia na zaradenie zamestnanca na pracovné miesto a/alebo na zaradenie do funkcie. Tento údaj systém použije pri spracovaní štatistiky MŠ SR 1-04. Údaje v políčkach Pracovné miesto, Funkcia, Zákazka je tiež možné použiť ako triediace kritérium pre rozúčtovanie mzdových nákladov.   

Vo všetkých troch prípadoch sa položka pridá do políčka vstupom do zoznamu cez tlačidlo s bodkami na konci príslušného políčka. Údaj o pracovnom mieste môže byť prepojený s údajom o funkcii. Ak to tak je, pri výbere pracovného miesta sa údaj o funkcii priradí do políčka automaticky.

Pre pridanie položky do číselníka Pracovné miesto, Funkcia alebo Zákazka vstúpte do číselníka cez tlačidlo s bodkami na konci políčka a položky pridajte do príslušnej tabuľky pomocou tlačidla Pridať. Číselníky Pracovné miesto, Funkcia, Zákazka možno upravovať aj vo voľbe Pomocné dáta PAM.  

Editáciu číselníkov Obraz turnusu, Útvar, Stredisko, Pracovné miesto a Funkcia  zo záložky Pracovné miesto je možné vypnúť systémovými konštantami zo skupiny Konštanty pre osobné:

RDEDITTI Pracovné zaradenie - povoliť editáciu vo výbere Obrazy turnusov;

RDEDITOU Pracovné zaradenie - povoliť editáciu vo výbere Útvary;

RDEDITD Pracovné zaradenie - povoliť editáciu vo výbere Strediská;

RDEDITP Pracovné zaradenie - povoliť editáciu vo výbere Pracovné miesta;

RDEDITF Pracovné zaradenie - povoliť editáciu vo výbere Funkcie.

Hlavná agenda – políčko, ku ktorému je pripojený číselník S003094 Druh hlavnej agendy editovateľný vo voľbe Základné nastavenia/ Číselníky. V tomto číselníku môže užívateľ viesť vlastný zoznam informácií (položiek), ktoré chce u zamestnancov evidovať.

Hlavná agenda II – políčko, ku ktorému je pripojený číselník S003098 Druh hlavnej agendy II editovateľný vo voľbe Základné nastavenia/ Číselníky. Aj v tomto číselníku môže užívateľ viesť vlastný zoznam informácií, ktoré chce u zamestnancov evidovať.

Hlavná agenda III – políčko, ku ktorému je pripojený číselník S003099 Druh hlavnej agendy III editovateľný vo voľbe Základné nastavenia/ Číselníky. Aj v tomto číselníku môže užívateľ viesť vlastný zoznam informácií, ktoré chce u zamestnancov evidovať.

Vedľajšia agenda, Vedľajšia agenda II, Vedľajšia agenda III – textové políčka, do ktorých možno vpisovať akékoľvek údaje o zamestnancovi.


NÁŠ TIP: Políčka Hlavná agenda... a Vedľajšia agenda... sú určené na zápis akýchkoľvek iných údajov o zamestnancoch, než aké sú dostupné v evidencii Rola. Pri rozhodovaní, ktoré užívateľské údaje chcete viesť v hlavnej, a ktoré vo vedľajšej agende je potrebné vedieť, či chcete evidovaný údaj použiť napr. na triedenie, vytvorenie filtra, vytvorenie podmienky a pod. Ak áno, potom odporúčame použiť políčka Hlavná agenda....


Stupeň náročnosti práce – údaj sa použije pri výpočte doplatku do minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného podľa Zákonníka práce, ktorý sa vypočíta do mzdovej položky SMF60103 Doplatok do minimálnej mzdy. Do políčka vpíšte stupeň náročnosti práce 1 až 6 podľa Zákonníka práce. Ak sa do políčka zadá hodnota 0, doplatok do minimálnej mzdy sa počítať nebude.

Kariérový stupeň – údaj je evidenčný a nemá vplyv na výpočet mzdy. Údaj sa vpisuje do rozhodnutia o plate (Personálne údaje/ Personálny manažér/ Rozhodnutie o plate) a do formulára registra pedagogického zamestnanca (Personálne údaje/ Personálny manažér/ Univerzálne formulárové zostavy). Do políčka vyberte príslušný kariérový stupeň podľa Zákona 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  

Evidencia zamestnancov podľa kategórií prác z hľadiska zdravotných rizík – políčko, ku ktorému je pripojený číselník S003123 Kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík, editovateľný vo voľbe Základné nastavenia/ Číselníky. V číselníku môže užívateľ viesť vlastný zoznam položiek.

Prostredníctvom parametra Evidencia zamestnancov podľa kategórií prác z hľadiska zdravotných rizík v dátovej podskupine Rola osoby – pracovné zaradenie skupiny Rola osoby

má užívateľ možnosť vytvoriť si napríklad riadkovú zostavu so zoznamom týchto záznamov.

Vedľajšie úväzky – na konci formulára záložky Pracovné zaradenie je tabuľka Vedľajšie úväzky. Ak je potrebné časť mzdy zamestnanca zaúčtovať na iné triediace kritérium, napr. na iné stredisko, pridá sa definícia vedľajšieho zaradenia a úväzku do tabuľky Vedľajšie úväzky.

Vo formulári vyberte tlačidlo Úväzky v percentách alebo hodinách, podľa toho či chcete odčleniť časť mzdy percentuálne alebo cez hodiny. V časti Vedľajší úväzok a zaradenie zadajte údaje do políčka Úväzok a Typ obdobia a do políčka Útvar vyberte organizačný celok, do ktorého chcete zaúčtovať časť mzdy zamestnanca, prípadne vyplňte podľa potreby údaje do ostatných políčok.

Ak vyberiete tlačidlo Úväzky v percentách, podľa toho, či chcete aby percentuálny podiel bol rovnaký celý rok, alebo ho chcete meniť každý mesiac, vyberte v políčku Typ obdobia voľbu ročne alebo mesačne.

To, na aké stredisko sa započíta vypočítaná mzda, alebo časť mzdy, určujú tzv. parametre rozúčtovania. Tie sa zapisujú v každom výpočte mzdy na záložku Mzdy/ Vypočítané mzdy/ Parametre rozúčtovania.

Parametre rozúčtovania čiastočnej kmeňovej systémovej výplatnej pásky - kmeňový aj nákladový útvar sú rovnaké a zodpovedajú údaju zadanému v časti Hlavný úväzok a zaradenie.

Parametre rozúčtovania čiastočnej percentuálnej systémovej výplatnej pásky - kmeňový útvar zodpovedá údaju zadanému v časti Hlavný úväzok a zaradenie a nákladový útvar zodpovedá údaju zadanému v časti Vedľajšie úväzky.

Rozpočítané údaje je možné zobraziť v rekapitulácii R005 Mzdová rekapitulácia podľa kódu útvaru. V našom príklade 20 % hrubej mzdy je zaúčtované na útvar 2  a zvyšok – 80 % - zostalo na pôvodnom útvare 4.

Ak vyberiete tlačidlo Úväzky v hodinách, podľa toho, či chcete aby systém počítal podiel hodín k ročnému fondu, mesačnému fondu, týždennému fondu alebo dennému fondu, vyberte príslušnú voľbu v políčku Typ obdobia.

Aj v prípade, že vyberiete voľbu Úväzky v hodinách, systém v konečnom dôsledku pri prepočte mzdy vypočíta čiastočnú výplatnú pásku percentuálnu, pričom pri výpočte percenta postupuje pri jednotlivých voľbách v políčku Typ obdobia nasledovne:

Typ obdobia – ročne:

% úväzku = počet hodín úväzku x 100 : (priemerný počet pracovných dní v mesiaci x priemerná dĺžka zmeny x 12 (počet mesiacov v roku))

Priemerný počet pracovných dní v mesiaci = (priemerná dĺžka roka : počet mesiacov v roku) : počet dní v týždni x počet pracovných dni = (365,25 : 12) : 7 x 5 = 21,741071

Príklad: priemerná dĺžka zmeny je 7,5 h, počet hodín úväzku 20 h

% úväzku = 20 x 100 : (21,741071 x 7,5 x 12) = 1,022

Typ obdobia – mesačne:

% úväzku = počet hodín úväzku x 100 : (priemerný počet pracovných dní x priemerná dĺžka zmeny)

Príklad: priemerná dĺžka zmeny je 7,5 h, počet hodín úväzku 20 h

% úväzku = 20 x 100 : (21,741071 x 7,5) = 12,2654

Typ obdobia – týždenne:

% úväzku = počet hodín úväzku x 100 : týždenný fond

Príklad: týždenný fond hodín 5 x 7,5 = 37,5, počet hodín úväzku 20 h

% úväzku = 20 x 100 : 37,5 = 53,333

Typ obdobia – denne:

% úväzku = počet hodín úväzku x 100 : priemerná dĺžka zmeny

Príklad: priemerná dĺžka zmeny 7,5 h, počet hodín úväzku 2 h

% úväzku = 2 x 100 : 7,5 = 26,6667

UPOZORNENIE: Akékoľvek zmeny na záložke Pracovné zaradenie odporúčame vykonať pred prvým hromadným prepočtom miezd (ten inicializuje mzdový kalendár z priradeného obrazu turnusu). Ak ste u zamestnanca zmenili obraz turnusu po spustení prvého prepočtu, je potrebné na role znova spustiť inicializáciu, aby sa zmena načítala do mzdového kalendára. Ak ste zamestnanca priradili do niektorého z organizačných celkov po hromadnom prepočte miezd, je potrebné spustiť prepočet mzdy na role, aby sa údaje zapísali do parametrov rozúčtovania.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Vytvorenie nového strediska a útvaru