Stavy exportov

Dokumenty (vyúčtovania cestovných náhrad k cestovným príkazom) určené na export môžu nadobúdať tieto Stavy exportu:

  • Neexportované - príznak sa pridáva vyúčtovaniu automaticky pri prechode do stavu Uzavreté.
  • Exportované – príznak sa pridáva vyúčtovaniu automaticky po úspešnom exporte zvolenou predlohou. 
    UPOZORNENIE: Jednotlivé predlohy (t.j. exporty) sú navzájom nezávislé. Prakticky to znamená, že každý export má svoj vlastný pár stavov Exportované/Neexportované.
  • Bez exportu – užívateľ ho môže nastaviť pomocou tlačidla Doplnky > Zakázať export v zozname Export vyúčtovaní alebo Export záloh. Takto označený príkaz nie je možné exportovať. Funkcia je užitočná pre vyúčtovania s nulovou sumou, ktoré sú v zozname zobrazené avšak pre export nemusia byť vhodné. Ak užívateľ zakáže export konkrétneho príkazu, tento zákaz bude platiť pre všetky predlohy (rozumej: pre všetky typy exportov). Export je možné opäť povoliť tlačidlom Doplnky > Povoliť export.
    UPOZORNENIE: Príkazy s nulovým vyúčtovaním a s nulovou zálohou sa pri uzavretí automaticky označia príznakom „Bez exportu“ (Export vyúčtovaní). Rovnako tak príkazy s nulovou zálohou budú „Bez exportu“ (Export záloh).

V zoznamoch Export záloh a Export vyúčtovaní sa pri každom príkaze zobrazuje názov súboru exportu – stĺpec Exportný súbor. Užívateľ tak má ku každému príkazu informáciu, v ktorom súbore v Denníku súborov bol daný príkaz zvolenou predlohou exportovaný.