Dovolenky - Parametre

Pri pridávaní údajov nového zamestnanca cez osobnú kartu sa údaje na záložku Rola/ Dovolenky/ Parametre pridajú automaticky podľa údajov zadaných v časti Dovolenky.

Ako sa budú údaje pridávať do novej roly určuje nastavenie vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia v časti Dovolenka na formulári Krok 3 z 4: Nastavenie konštánt,

a v časti Prednastavené hodnoty na formulári Krok 4 z 4: Predvolené hodnoty pre nový pracovný pomer.

Údaje je možné zadať aj priamo na záložke Parametre výberom skupiny dovoleniek cez tlačidlo s bodkami.

UPOZORNENIE: Zadanie skupiny dovoleniek v evidencii Rola u zamestnancov s nárokom na dovolenku je nevyhnutné, inak systém pri prepočte mzdy hlási nedostatočne zadané údaje.

Do políčka Skupina dovoleniek sa vyberie skupina dovoleniek podľa ročného nároku zamestnanca na dovolenku. Údaj Skupina dovoleniek je definícia nároku na dovolenku. V nej sa určuje počet dní nižšieho a vyššieho nároku na dovolenku a hranica pre vyšší nárok (predtým počet započítaných rokov, dnes vek).

V novej databáze sú prednastavené tieto skupiny dovoleniek:

Označovacie políčko V mesiaci vzniku PPV nárok iba na celý mesiac označíte v prípade, že pri výpočte alikvotnej časti ročnej výmery dovolenky chcete započítať mesiac, v ktorom pracovný pomer začal, len ak bol celý odpracovaný.

Podobne označovacie políčko V mesiaci ukončenia PPV nárok iba za celý mesiac označíte v prípade, že pri výpočte alikvotnej časti ročnej výmery dovolenky chcete započítať mesiac, v ktorom pracovný pomer skončil, len ak bol celý odpracovaný.

UPOZORNENIE: U dohodárov nenastavujte skupinu dovoleniek! V opačnom prípade systém spustí výpočet preplatenej nevyčerpanej dovolenky v mesiaci jej ukončenia.


NÁŠ TIP: Skontrolujte nastavenie údajov na záložkách Rola/ Dovolenky/ Parametre a Nárok, čerpanie, zostatok u rolí so špecifikáciou dohoda. Pre správny výpočet mzdy v súvislosti s preplácaním dovolenky pri ukončení dohody je potrebné mať na záložke Parametre políčko Skupina dovoleniek prázdne a na záložke Nárok, čerpanie, zostatok v políčku Ročný nárok bežný hodnotu 0.

Ak ste zistili, že v role so špecifikáciou dohoda máte na záložke Parametre zadanú skupinu dovoleniek určenú pre pracovné pomery (Skupina I, Skupina II...), vyberte do políčka prázdnu hodnotu kliknutím na tlačidlo Prázdny výber. Následne na záložke Nárok, čerpanie, zostatok kliknite na tlačidlo Prepočítať a Zapísať, záložka sa vynuluje. Ak je to potrebné, spustite opakovane prepočet mzdy.


Možnosť zapísať údaje o nároku a čerpaní dovolenky aj do výplatnej pásky štatutára

Osoba, ktorá je štatutárom, napr. vykonáva funkciu konateľa spoločnosti, nemá zo zákona nárok na dovolenku, keďže ide o vzťah založený podľa Obchodného zákonníka. Avšak zmluvne nárok na dovolenku možno dohodnúť. Aby bolo možné štatutárovi s nárokom na dovolenku tlačiť údaje o nároku a čerpaní dovolenky vo výplatnej páske, je potrebné na záložke Rola/ Dovolenky/ Parametre označiť novo vytvorené políčko Štatutárovi/konateľovi zapísať údaje o dovolenke do výplatnej pásky.

Vtedy sa do výplatnej pásky vyplní časť o nárokoch a čerpaní dovolenky, ako je to u zamestnancov na pracovný pomer.

Údaje za rolu štatutára, v ktorej je označené políčko Štatutárovi/konateľovi zapísať údaje o dovolenke do výplatnej pásky, sa zapíšu aj do kontrolných zostáv vo voľbách Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Prehľad dovoleniek a Personálne údaje/ Prehľad dovoleniek.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Nastavenie nároku na dovolenku