Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Omega (txt Olymp)

Po kliknutí na spracovateľa Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Omega (txt Olymp) vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Export do účtovníctva sa zobrazí formulár na doplnenie údajov do exportu.

Formulár spracovateľa obsahuje Prevodový mostík pre číselníky účtovníctva s políčkami, ktoré nesú názov číselníkov rozúčtovacích hľadísk účtovného programu Omega – Strediská, Zákazky, Činnosti, Pracovníci. Pri potrebe rozúčtovať mzdové náklady užívateľ spáruje triediace kritérium systému Humanet s príslušným číselníkom programu Omega.

Do políčka Názov súboru sa vpíše názov, pod ktorým sa súbor uloží. Užívateľ môže v názve použiť znaky pre dátumovú masku, napr. Mzdy_MMRRRR, systém ich pri spracovaní účtovného dokladu zamení za označenie mesiaca a roka obdobia, za ktoré sa spracovanie dokladu spustilo.

Príklad rozúčtovania v programe Omega pri vyššie uvedenom nastavení triediacich kritérií v prevodovom mostíku.

Vzhľadom k tomu, že program Omega požaduje pre zápis rozúčtovacích hľadísk uvádzať v importnom súbore kódy jednotlivých položiek číselníka je potrebné, aby definícia účtovného dokladu určená pre export, obsahovala ako triediace kritérium parameter rozúčtovania, ktorý obsahuje kód, napr.:

030101, Nákladový útvar – kód (údaj z číselníka Útvary) – pre číselník Strediská,

030301, Nákladová zákazka – kód (údaje z číselníka Zákazky) – pre číselník Zákazky,

021301, Hlavná agenda – kód (údaj z číselníka Druh hlavnej agendy) – pre číselník Činnosti,

0102, Osobné číslo (údaj Osobné číslo v evidencii Osoba) – pre číselník Pracovníci.

Súbor sa do programu Omega importuje vo formáte Import miezd z Olympu.

Vzor štruktúry súboru:

Spracovaný txt súbor sa uloží do zoznamu exportov, do ktorého vstúpite cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory alebo cez voľbu Dočasné súbory užívateľa.

V zozname definícií účtovného dokladu je dostupná vzorová definícia UD07 Účtovný doklad s rozúčtovaním po zamestnancoch (osobné číslo) a útvaroch (kód), v ktorej sú na jednotlivých riadkoch účtovného dokladu nastavené triediace kritériá Osobné číslo a Nákladový útvar – kód. Definícia je vhodná ako vzor pre export účtovného dokladu do programu Omega.