Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MADO a AMULET (txt)

Po kliknutí na spracovateľa Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MADO a AMULET (txt) vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Export do účtovníctva sa zobrazí formulár na doplnenie údajov do exportu. Súčasťou tohto formulára je aj Prevodový mostík pre číselníky účtovníctva, ktorý zodpovedá triediacim kritériám v účtovnom module MADO, resp. AMULET.

Do políčka Účtovný doklad vyhotovil sa napíše meno osoby, ktorá sa v programe MADO bude v doklade uvádzať ako Užívateľ.

V políčku Stredisko, Projekt, Zdroj sa vyberie triediace kritérium, ktoré sa má zapísať do dokladu.

UPOZORNENIE: V súčasnej dobe je možné triediace kritérium stredisko, projekt a zdroj zapísať len súčasne na obe strany účtu, teda súčasne na stranu MD aj D.

Do políčka Názov súboru sa zadá názov vyexportovaného súboru. Ak sa v názve použijú znaky pre dátumovú masku MM a RRRR, systém ich pri spracovaní účtovného dokladu zamení za označenie mesiaca a roka obdobia, za ktoré sa spracovanie dokladu spustilo.

Export má formát txt. Štruktúra exportovaného súboru:

Spracovaný txt súbor sa uloží do zoznamu exportov, do ktorého vstúpite cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory alebo cez voľbu Dočasné súbory užívateľa.