Štatistické číselníky (Štat. číselníky)

Záložka Rola/ Identifikácia/ Štat. číselníky obsahuje rôzne číselníky Štatistického úradu SR potrebné pre spracovanie jeho štatistík: KZAM, Základné kategórie, Druh rozpočtu, Funkčná kategória, Kategórie zamestnancov obce, Doplnkový kód pre rolu, Kód vzniku/zániku pracovného miesta, Odbor štátnej služby, SK ISCO-08

Jednotlivé kategórie je možné zadať aj priamo v definícii položky číselníka Pracovné miesto vo voľbe Pomocné dáta PAM. Vtedy výberom položky do políčka Pracovné miesto sa automaticky vyplnia aj priradené kategórie.

UPOZORNENIE: Nemeňte položky jednotlivých číselníkov kategórií vo voľbe Základné nastavenia/ Číselníky, môže dôjsť k chybám pri spracovaní niektorej zo štatistík.

S platnosťou od roku 2012 bola štatistika Trexima Mzdy (ISCP - (MPSVR SR) 1-04) doplnená o niekoľko nových parametrov, medzi nimi o parameter odbor vzdelania, súčasťou ktorého je číselník KOV Klasifikácia odborov vzdelania a parameter skisco08, súčasťou ktorého je číselník SK ISCO-08 (Štatistická klasifikácia zamestnaní). Číselník KOV sa každoročne začiatkom júla aktualizuje, potom, ako sa ukončilo štúdium na jednotlivých odboroch vzdelania na stredných a vysokých školách.

V časti Číselník KOV pre štatistiku Trexima Mzdy / Platy sa postupným výberom údajov v políčkach v poradí Typ, Rok, Obec, Škola, KOV – popis zapíše automaticky do políčka KOV štatistický kód.

U zamestnancov, ktorí skončili školu v zahraničí, je potrebné vychádzať z Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z dokladu UZNANIE UKONČENÉHO VZDELANIA. Ak napríklad zamestnanec ukončil vzdelanie v roku 1997, kód bude mať tvar:

97.111111111.príslušný kód vzdelania

V takom prípade vyberte školu z číselníka a označte políčko Škola v zahraničí.

Ak zamestnanec nemá tento doklad (pretože nie je povinné si uznať stupeň vzdelania vyštudovaný v zahraničí na podmienky SR), tak kód bude mať tvar:

97.111111111.1111111

V takom prípade vyberte len typ a rok ukončenia a označte políčka Škola v zahraničí a Odbor v zahraničí.

Ak sa v číselníku KOV na záložke Rola/ Identifikácia/ Štat. číselníky nenachádza požadovaný odbor, vyhľadajte si kód odboru vzdelania na stránke spoločnosti TREXIMA, a tento kód vpíšte ručne na záložku Štat. číselníky. Označte políčko Zadať KOV ručne, a do zobrazeného políčka KOV vpíšte kód.

Na konci formulára záložky Štat. číselníky je tabuľka Vzdelanie, ktorá je informatívna a je zobrazením údajov zadaných na záložke Osobné/ Znalosti/ Vzdelanie.