Rozhodnutie o plate

Voľba Personálne údaje/ Rozhodnutie o plate je určená na tlač rozhodnutí zamestnancom odmeňovaným podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe, Zákona o sudcoch a prísediacich, prípadne iným zamestnancom na základe individuálnej úpravy v prostredí užívateľa.

Pred spustením tlače rozhodnutia o plate, hlavne u novo nastúpeného zamestnanca, je potrebné skontrolovať, že na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy sú vyplnené všetky potrebné údaje.

Pri spracovaní má užívateľ dve možnosti:

- vyberie predlohu v políčku Tlačová predloha v hlavičke formulára, a v tabuľke Zoznam rolí vyfiltruje a vytriedi len zoznam rolí, pre ktoré sa dané rozhodnutie má spracovať,

- v hlavičke formulára vyberie predlohu, do ktorej má byť spracovaná väčšina záznamov v tabuľke Zoznam rolí, a pre záznamy, ktoré sa majú spracovať do inej predlohy, sa táto nastaví priamo v zázname vstupom cez pero.

Spracovanie rozhodnutí sa spustí kliknutím na tlačidlo Spracovať. Zostava Rozhodnutie o plate sa spracuje do formátu docx. To umožňuje užívateľovi vytvorenú zostavu ďalej upravovať. Po spracovaní sa zostava uloží do zoznamu exportov. Pre vstup do zoznamu exportov sa klikne na tlačidlo Zobraziť súbory.

UPOZORNENIE: Pri spracovaní rozhodnutia o plate sa za každú definíciu predlohy vytvorí samostatný export.

Vzorové systémové definície predlôh rozhodnutí o plate

Užívateľ má možnosť u rozhodnutí o plate typu verejný záujem a pedagógovia vybrať si z viacerých verzií vzorových predlôh. V systéme sú k dispozícii tieto vzorové systémové definície predlôh rozhodnutí o plate:

Verejný záujem, Verejný záujem – verzia 2 - všeobecné rozhodnutie pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003. Medzi neaktívnymi je dostupná predloha platná v minulosti do uvedeného obdobia.

Pedagógovia, Pedagógovia – do 30.6.2022 - rozhodnutie pre pedagógov, verzia so štandardnými príplatkami pedagogického zamestnanca. Medzi neaktívnymi sú dostupné predlohy platné v minulosti do uvedeného obdobia.

Pedagógovia – všetky príplatky, Pedagógovia - všetky príplatky - do 30.6.2022 - rozhodnutie pre pedagógov, verzia so všetkými príplatkami. Medzi neaktívnymi sú dostupné predlohy platné v minulosti do uvedeného obdobia.

Ak by užívateľ potreboval niektorú z neaktívnych zostáv spracovať, stačí ak ju cez voľbu Správa systému/ Neaktívne dáta zaradí medzi aktívne.

Ak by užívateľ potreboval použiť niektorú zo starších zneaktívnených vzorových tlačových predlôh, stačí ak z nej vytvorí kópiu.

Štátna služba - všeobecné rozhodnutie pre štátnych zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 400/2009;

Zápočet a prax – do 31.08.2016, Zápočet a prax – do 31.10.2009 - všeobecné rozhodnutie pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003 s uvedenou dobou odbornej praxe, používali sa do uvedeného obdobia. Tieto predlohy sú medzi neaktívnymi datami.

Systémové predlohy nie je možné ani zneaktívniť, ani zo systému odstrániť. Užívateľ má však možnosť vytvoriť si kópiu definície a v tejto upraviť tlačovú predlohu docx podľa vlastných požiadaviek.

Prvky formulára Rozhodnutie o plate

Tlačová predloha – vyberie sa predloha, ktorá sa má použiť na spracovanie.
Titul, meno, priezvisko
– uvedie sa meno, priezvisko a titul osoby, ktorá zastupuje organizáciu v príslušnom gramatickom páde, ak si to vyžaduje predloha rozhodnutia.

Funkcia (riaditeľ, starosta), Škola, mesto – údaje sa zapisujú do hlavičky rozhodnutí označených príznakom verzia 2.

Dátum účinnosti – uvedie sa dátum účinnosti rozhodnutia.

Dátum vystavenia – uvedie sa dátum vystavenia rozhodnutia.

Maska čísla rozhodnutia – uvedie sa maska textového reťazca, ak je potrebné v každom rozhodnutí uviesť iné číslo rozhodnutia, pričom toto číslo je časťou reťazca, napr. KA/$/2022. Pre tento účel vstúpte cez pero do príslušného záznamu v zozname Zoznam rolí, a vo formulári Rozhodnutie o plate – zamestnanec vpíšte do políčka Číslo rozhodnutia číslo, ktoré sa má uviesť miesto znaku $, napr. 123. Po spracovaní sa do rozhodnutia uvedie reťazec KA/123/2022.

Ak chcete rozhodnutia označiť len číslom, políčko Maska čísla rozhodnutia ponechajte nevyplnené.

Ak nevyplníte masku ani číslo rozhodnutia, do čísla rozhodnutia sa vpíše údaj z políčka Číslo zmluvy na záložke Základné údaje vo voľbe Rola/Identifikácia.

Ak potrebujete do čísla rozhodnutia zapisovať osobné číslo, do políčka Maska čísla rozhodnutia vpíšte masku {$OC}. Ak potrebujete do čísla rozhodnutia zapisovať číslo roly, do políčka Maska čísla rozhodnutia vpíšte masku {$CR}.

Novonastúpený zamestnanec – označovacie políčko sa označí, ak ide o novo nastúpeného zamestnanca. Systém v tomto prípade v rozhodnutí o plate neuvedie vetu „Zároveň zastavujem vyplácanie Vášho doteraz priznaného funkčného platu dňom...“.

Zobrazenie aj v duálnej mene – označovacie políčko sa označí, ak chcete platový dekrét vystaviť súčasne aj v duálnej mene.

Pracovné zaradenie – údaj v políčku sa používa pri spracovaní tlačových predlôh rozhodnutí o plate Pedagógovia  a Pedagógovia – všetky príplatky, ktoré obsahujú časti V kategórii a V podkategórii.

Do časti V kategórii sa zapíše údaj z políčka Pracovné miesto alebo z políčka Funkcia zo záložky Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie podľa toho, čo si užívateľ vyberie v políčku Pracovné zaradenie.

Do časti V podkategórii sa zapíše údaj z políčka Vedľajšia agenda zo záložky Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie.

Do časti Kariérový stupeň v predlohe rozhodnutia sa zapíše údaj z políčka Pracovné miesto/ Funkcia a údaj z políčka Kariérový stupeň, obe zo záložky Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie.

Ak chce užívateľ uvádzať v rozhodnutí údaje o praxi, buď použije predlohy Zápočet a prax (prax sa uvádza vo formáte roky.dni, pričom prax sa posudzuje k dátumu platnosti rozhodnutia)

V rozhodnutiach o plate Pedagógovia, Pedagógovia - všetky príplatky sa v časti so započítanou praxou uvádzajú len roky, pričom sa prax posudzuje k 31. decembru predchádzajúceho roka.

V predlohe rozhodnutia o plate Verejný záujem – verzia 2 sa v časti so započítanou praxou uvádzajú len roky, pričom sa prax posudzuje ku dňu, ktorý predchádza dňu účinnosti rozhodnutia.

V predlohe rozhodnutia o plate Verejný záujem – verzia 2 sa uvádzajú navyše údaje pracovné miesto a popis pracovnej činnosti u tohto pracovného miesta. Údaje sa čerpajú z políčka Pracovné zaradenie alebo Funkcia podľa nastavenia v políčku Pracovné zaradenie.

V časti Pracovná činnosť sa uvádzajú údaje z políčka Popis položky pracovného miesta alebo funkcie.

Zoznam rolí – tabuľka so zoznamom aktívnych rolí, ktorú pred spustením spracovania môžete upraviť. Ak chcete zo zoznamu záznam odstrániť, označte riadok a kliknite na tlačidlo Odstrániť. Ak chcete záznam do zoznamu pridať (napr. z neaktívnych rolí), kliknite na tlačidlo Pridať, vo formulári Obdobie platnosti údajov zadajte dátum historickej platnosti načítavaných údajov (štandardne dátum upravovať nemusíte; zadanie iného ako systémom ponúkaného dátumu platí len pre organizácie, kde rola prechádza z jednej organizácie do druhej pri preložení alebo pri delimitácii), vyberte filter neaktívne, označte požadované záznamy a kliknutím na tlačidlo OK záznamy pridajte do zoznamu Zoznam rolí.

Tlač rozhodnutia o plate s údajmi aktuálnej roly

V hlavičke evidencie Rola, ktorá má nastavený zákon pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme, sa vedľa tlačidla Tlač zostáv zobrazí aj nové tlačidlo Tlač rozhodnutia o plate. Kliknutím na tlačidlo Tlač rozhodnutia sa zobrazí formulár Rozhodnutie o plate, pomocou ktorého má užívateľ možnosť spracovať rozhodnutie o plate len za vybraného zamestnanca. Je to obdobná funkcia ako cez tlačidlo Tlač zostáv, ktorá umožňuje spustiť spracovanie vybranej zostavy len za rolu, z ktorej sa spracovanie spúšťa (nastavená skupina zostavy pre rolu osoby v definícii zostavy). Všetky funkcie pre spracovanie rozhodnutia sú zachované aj pri jeho spracovaní z hlavičky roly.