Export účtovného dokladu do Humanetu (xml)

Po kliknutí na spracovateľa Export účtovného dokladu do Humanetu (xml) vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Export do účtovníctva sa zobrazí formulár na doplnenie údajov do exportu. Súčasťou tohto formulára je Prevodový mostík pre číselníky účtovníctva, ktorý zodpovedá triediacim kritériám v účtovnom module Humanet.

Priradením triediacich kritérií v účtovnom doklade v mzdovom module systému Humanet k triediacim kritériám v organizačnej štruktúre účtovného modulu systému Humanet sa zabezpečí, že sa do účtovníctva importované sumy priradia na správne strediská, zákazky.

Do políčka Názov súboru sa zadá názov vyexportovaného súboru. Ak sa v názve použijú znaky pre dátumovú masku MM a RRRR, systém ich pri spracovaní účtovného dokladu zamení za označenie mesiaca a roka obdobia, za ktoré sa spracovanie dokladu spustilo.

Export má formát xml. Štruktúra exportovaného súboru:

Spracovaný xml súbor sa uloží do zoznamu exportov, do ktorého vstúpite cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory alebo cez voľbu Dočasné súbory užívateľa.