Osobné - Nemoci

Záložka Osobné/ Nemoci je určená na evidenciu všetkých typov nemocí, obdobia poberania vyrovnávacej dávky a obdobia ošetrovania člena rodiny. V systéme Humanet sa tieto obdobia zadávajú vždy v evidencii Osobné, pričom, ak má osoba jednu alebo viac evidencií Rola, systém tieto obdobia zapíše do každej z evidencií.

Ak má zamestnanec viacero súbežných rolí, systém zohľadní rozhodujúce obdobie a vypočíta denný vymeriavací základ pre každú rolu samostatne.

Pre správne zadanie nemoci stačí vybrať typ nemoci a zadať jej začiatok a koniec.

UPOZORNENIE: Ak nemoc prechádza do ďalších mesiacov, v systéme Humanet nie je potrebné zadávať žiadne údaje navyše. Systém sám vie posúdiť prvé tri dni nemoci s nižšou náhradou, ďalších sedem dní nemoci s vyššou náhradou, nemoc od 11. dňa s nárokom na nemocenskú dávku, nemoc po podpornej dobe, aj nemoc po 52. týždni, bez ohľadu na to, do ktorého mesiaca tieto obdobia spadajú.

Druh z volieb v políčku vyberte typ nemoci.

Doniesol doklad - Ak nechcete, aby systém počítal náhradu príjmu pri DPN, napríklad z dôvodu, že zamestnanec nedoniesol doklad o nemoci, alebo porušil podmienky pre vznik nároku na náhradu, odznačte políčko Doniesol doklad. V tomto prípade systém vypočíta len denný vymeriavací základ na nemoc.

Číslo dokladu - Pri pridávaní novej nemoci sa v políčku Číslo dokladu vygeneruje vždy nové číslo dokladu. Aj kliknutím na tlačidlo Generovať sa vytvorí nové, vždy v poradí vyššie číslo dokladu. Toto číslo sa pri generovaní nikdy nezopakuje. Počítadlo pre políčko Číslo dokladu nie je možné užívateľsky ovplyvniť. Je však možné pred uložením údajov číslo dokladu upraviť.


NÁŠ TIP: Pre jednoznačnosť priradenia nemoci k dokladom o nemoci odporúčame evidovať doklady pod týmto jedinečným vygenerovaným číslom.


Adresa pobytu počas nemoci – do políčka sa automaticky načíta adresa trvalého pobytu, užívateľ môže adresu zmeniť. Údaj slúži len na evidenčné účely.

Po kliknutí na tlačidlo Zapísať sa zobrazí formulár Nemoc. Systém automaticky doplnil do políčka Koniec podpornej doby dátum konca podpornej doby a do políčka Nemoc po 52. týždni dátum začiatku nemoci po 52. týždni.

UPOZORNENIE: Nie vždy po dni konca podpornej doby nasleduje deň nemoci po 52. týždni. To v prípade, že podporná doba je kratšia ako 52 týždňov. Viac v príručke Mzdové položky v systéme Humanet v kapitole Nemoci.

Dôvod krátenia, Dátum krátenia, Krátenie podľa zákona – políčka na zadanie dôvodu a dátumu krátenia. Viac o funkciách týchto políčok v príručke Mzdové položky systému Humanet v kapitole Strata nároku na náhradu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo jej krátenie.

V spodnej časti formulára sú zobrazené evidencie Rola, do ktorých sa nemoc zapísala. Ak je z nejakého dôvodu potrebné nemoc v jednej z rolí „vypnúť“, napr. ak bol zamestnanec z jedného pomeru uznaný za dočasne práce neschopného, a z druhého pomeru mu bolo lekárom povolené pracovať, odznačí sa políčko v tabuľka Roly osoby.

UPOZORNENIE: Pri zadávaní nemoci nie je potrebné vstupovať do rolí. Systém pri prepočte mzdy automaticky vyhodnotí rozhodujúce obdobie a vypočíta denný vymeriavací základ pre každú rolu samostatne.

Údaje o nemoci sa definitívne uložia kliknutím na tlačidlo Zapísať.

Nemoc sa pridá do tabuľky Zoznam nemocí. V dolnej časti tejto tabuľky je výberový zoznam pomocou ktorého môžete zobraziť nemoci za posledný rok, alebo všetky nemoci zadané v tabuľke Zoznam nemocí. Prednastavené je zobrazovanie nemocí za posledný rok.

Pre vstup do údajov o nemoci zadaných v evidencii Osobné kliknite na pero na začiatku riadku. Zobrazí sa vyššie popísané modálne okno Nemoci.

Kliknutím na pero na konci riadku položky nemoci na záložke Osobné/ Nemoci v stĺpci Výplaty sa zobrazí modálne okno Náhrady príjmu a dávky, v ktorej sa potom, ako sa spustil prepočet mzdy, zobrazia sumy vypočítané v mzdách za jednotlivé pracovné a obdobné pomery. Sú to rovnaké údaje, aké sa zobrazia na záložke Rola/ Nemoci/ Nemoci v časti Výplaty, avšak na tomto mieste sa zobrazia údaje za všetky evidencie Rola zamestnanca.

Po zadaní nemoci do evidencie Osoby systém automaticky zapíše nemoc do mzdového kalendára.

Záznam z tabuľky Zoznam nemocí môžete odstrániť označením záznamu a kliknutím na tlačidlo Odstrániť.

UPOZORNENIE: V prípade, že v nemoci bola v niektorom z iných období spracovania miezd vypočítaná náhrada, systém nemoc nedovolí odstrániť, na čo upozorní hlásením.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Zadanie nemoci