Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Money (xlsx)

Po kliknutí na spracovateľa Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Money (xlsx) vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Export do účtovníctva sa zobrazí formulár na doplnenie údajov do exportu.

Vo formulári Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Money (xlsx) sú dostupné políčka Dátum splatnosti, do ktorého sa prednastaví aktuálny systémový dátum, a Dátum účtovného prípadu, do ktorého sa prednastaví dátum posledného dňa mesiaca, za ktorý sa účtovný doklad spracováva.

V pravej časti formulára sa nachádza Prevodový mostík pre číselníky účtovníctva. Podľa toho, koľko rozúčtovacích hľadísk bolo použitých pri definovaní riadkov účtovného dokladu, toľko sa týchto rozúčtovacích hľadísk zobrazí v políčkach Rozúčt. hľadisko 1, Rozúčt. hľadisko 2. V exporte účtovného dokladu pre účtovníctvo Money (xlsx) je možné nastaviť dve rozúčtovacie hľadiská. Tie sa nastavia v jednotlivých políčkach.

Do políčka Názov súboru sa vpíše názov, pod ktorým sa vyexportovaný súbor uloží. Užívateľ môže v názve použiť znaky pre dátumovú masku MM, RR alebo RRRR, systém ich pri spracovaní účtovného dokladu zamení za označenie mesiaca a roka obdobia, za ktoré sa spracovanie dokladu spustilo.

Pri nastavení ako je uvedené na obrázku vyššie sa do Rozúčt. hľadiska 1 zapíše priezvisko a meno zamestnanca, a do Rozúčt. hľadiska 2 kód nákladového útvaru na tých riadkoch účtovného dokladu, v ktorých sú v definícii na záložke Triedenia nastavené dva parametre rozúčtovania.

Ak je v definícii riadku nastavený len jeden z parametrov rozúčtovania, vyplnia sa údaje len do príslušného stĺpca. A ak definícia riadku nemá nastavený parameter rozúčtovania, stĺpce Rozúčt. hľadisko 1 a Rozúčt. hľadisko 2 zostanú nevyplnené.

Spracovaný xlsx súbor sa uloží do zoznamu exportov, do ktorého vstúpite cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory alebo cez voľbu Dočasné súbory užívateľa.