Hromadný import záznamov na záložku ELDP/ Záznamy pre tlač

Vo voľbe Tlače a výstupy/ Evidenčné listy dôchodkového poistenia je dostupná funkcia Import z XML.

Funkcia je určená na import xml elektronickej verzie ELDP, napr. pri prechode z iného softvéru. Importovať možno hromadný ELDP, ale aj ELDP za jedného zamestnanca. Import zapíše záznamy za jednotlivé roky na záložku Rola/ ELDP/ Záznamy pre tlač. Zároveň je funkcia dostupná na tejto záložke z kontextového menu Doplnky/ Import z XML. Pri spustení importu zo záložky sa naimportuje len záznam za danú rolu, bez ohľadu na to, či sa pre import vyberie xml súbor hromadného alebo individuálneho ELDP.

Kliknutím na voľbu Import z XML sa otvorí okno pre načítanie súboru. Následne sa zobrazí otázka, či chce užívateľ prepísať existujúce záznamy.

Ak užívateľ zvolí Áno, systém na záložku Rola/ ELDP/ Záznamy pre tlač zapíše všetky záznamy z xml súboru, pričom záznamy za roky, ktoré na záložke boli, prepíše záznamami zo súboru.

Ak užívateľ zvolí Nie, systém záznamy za existujúce roky na záložke zachová (z importu vylúči), a naimportuje len záznamy za roky, ktoré na záložke chýbajú.

Import záznamov ELDP prebieha obdobne ako pri iných importoch. Po načítaní súboru sa zobrazia dve záložky: Záznamy pre import a Záznamy vylúčené z importu. Na záložke Záznamy pre import sú zobrazené záznamy tak, ako budú importované na záložku Rola/ ELDP/ Záznamy pre tlač.

Na záložke Záznamy vylúčené z importu sú zobrazené záznamy, ktoré boli vylúčené z importu.

Pri importe systém postupuje nasledovne:

1. Podľa rodného čísla systém vyhľadá evidenciu Osoba, pričom vykoná kontrolu údajov Priezvisko, Meno a Dátum narodenia.

  • Ak sa nájde osoba s rodným číslom a kontrolné údaje z xml súboru sa zhodujú s údajmi v osobe, systém pokračuje bodom 2.
  • Ak sa zistí, že niektorý z kontrolných údajov Priezvisko, Meno, Dátum narodenia sa nezhoduje, na záložke Záznamy vylúčené z importu sa vytvoria záznamy:
  • Ak sa osoba s rodným číslom nenájde, na záložke Záznamy vylúčené z importu sa vytvoria záznamy:

2. Podľa dátumu vzniku, prípadne dátumu zániku roly systém k tejto osobe vyhľadá evidenciu Rola.

  • Ak sa rola nájde, systém pokračuje bodom 3.
  • Ak sa rola nenájde, na záložke Záznamy vylúčené z importu sa vytvorí záznam:

  • Ak sa nájdu dve roly s identickým dátumom vzniku/zániku roly (t.j. program si nevie vybrať rolu, do ktorej bude spúšťať import), na záložke Záznamy vylúčené z importu sa vytvorí záznam:

V tomto prípade musí užívateľ vyexportovať v starom programe xml súbor individuálneho ELDP, a ten importovať na záložku Rola/ ELDP/ Záznamy pre tlač samostatne za každú rolu, alebo pridať záznamy ručne.

UPOZORNENIE: Kým pri spracovaní ELDP v systéme Humanet sa do tagov DatVzniku, DatZaniku zapisuje dátum vzniku/zániku sociálneho poistenia zo záložky Rola/ Poistenia/ Sociálne poistenie, pri importe záznamov na záložku ELDP/ Záznamy pre tlač sa pre identifikáciu roly použije dátum vzniku/zániku roly na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje.

3. Ak systém nájde osobu aj rolu podľa predchádzajúcich bodov, v nájdenej roli zapíše na záložku Rola/ ELDP/ Záznamy pre tlač importované záznamy spôsobom popísaným vyššie.