Zmena schvaľovateľa príkazu

Vo formulári cestovného príkazu a tiež vo formulári vyúčtovania v stave Čaká na schválenie, môže mať oprávnený užívateľ v bloku Schvaľovatelia zobrazené tlačidlo na zmenu schvaľovateľa (s ikonou recyklácie).

Po kliknutí na tlačidlo môže užívateľ v dialógovom okne vybrať nového schvaľovateľa na príslušnej úrovni. Výberom želanej roly a kliknutím na tlačidlo Zapísať sa zmení osoba v bloku Schvaľovateľ. O zmene schvaľovateľa sa do histórie príkazu zapíše podrobná informácia. Nový schvaľovateľ bude môcť príkaz spracovať (vo svojom zozname Schvaľovanie príkazov a vyúčtovaní) alebo delegovať bez potreby vrátenia príkazu na začiatok schvaľovacieho procesu.

Zobrazenie tlačidla na zmenu schvaľovateľa je podmienené nastavením práva na operáciu s názvom Manuálne pridelenie schvaľovateľa vo voľbe Správa systému - Prístupové skupiny záložka Operácie - skupina Cestovné príkazy. Tlačidlo sa nezobrazuje v koncových stavoch cestovného príkazu (Stornovaný, Zamietnutý, Uzavretý).