Rekapitulácie

Vo voľbe Rekapitulácie sa nachádza nástroj na úpravu zostáv typu rekapitulácia. Vo voľbe je niekoľko preddefinovaných vzorových zostáv. 

Celková mzdová rekapitulácia

Mzdová rekapitulácia podľa kódu strediska

Mzdová rekapitulácia podľa názvu strediska

Mzdová rekapitulácia podľa kódu kategórie

Mzdová rekapitulácia podľa kódu útvaru

Mzdová rekapitulácia podľa názvu útvaru

Spracovanie rekapitulácie

Kliknutím na riadok s názvom rekapitulácie, alebo na ikonu pre tlač, sa spustí spracovanie rekapitulácie. Rekapituláciu je možné spracovať do pdf, xlsx a csv formátu, za jeden, aj v súčte za viac mesiacov.

Ak sa vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia vo formulári Krok 3 z 4: Nastavenie konštánt označí políčko Zobraziť filter mzdového rozúčtovania pred spracovaním zostáv v časti Zostavy, pri spracovaní rekapitulácie sa zobrazí tzv. filter mzdového rozúčtovania, pomocou ktorého sa rekapitulácia môže spracovať len za záznamy vyhovujúce podmienke vo filtri.

Spracovanie zostavy tiež rešpektuje nastavenie zapnutého Filtra na rolách. To znamená, že užívateľ môže použiť aj kombináciu týchto dvoch filtrov.

V zozname období sa zobrazia všetky mesiace, za ktoré ste aspoň raz spustili prepočet miezd.

Spracovanie rekapitulácie s rozšírenými údajmi organizácie v hlavičke

Ak chcete v spracovaní rekapitulácií používať rozšírenú hlavičku, vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia vo formulári Krok 3 z 4: Nastavenie konštánt v časti Zostavy označte políčko Používanie rozšírenej hlavičky (systémová konštanta USEEXTHEAD Používanie rozšírenej hlavičky v skupine konštánt Zostavy).

Pri spracovaní sa pri tomto nastavení do hlavičky zapíšu údaje IČO, DIČ, adresa sídla organizácie a bankové spojenie organizácie.

Toto nastavenie je súčasne platné pre spracovanie všetkých zostáv, ktoré využívajú systémovú hlavičku (riadkové zostavy, prehľad dovoleniek, tlač mzdovej položky...).

Možnosť uložiť súbor do priečinka Dočasné súbory užívateľa a ukladaný súbor zaheslovať

Štandardne sa pri spracovaní zostava užívateľovi zobrazí v príslušnom programe (Adobe Reader, MS Excel), pričom následne môže súbor uložiť. Užívateľ má možnosť súbor rekapitulácie uložiť do priečinka Dočasné súbory užívateľa priamo pri spracovaní, pričom súbory vo formáte pdf a xlsx môže pred uložením zabezpečiť heslom (súbory vo formáte csv z princípu ich technológie nie je možné zabezpečiť heslom). Pre tento účel sa použijú označovacie políčka Namiesto zobrazenia uložiť súbor do priečinka Súbory užívateľa a Zaheslovať súbor a políčko pre zadanie hesla. Následne sa tlačidlom OK spustí spracovanie rekapitulácie.

Tento postup je vhodný napr. v prípade, že užívateľ chce súbory z voľby Dočasné súbory užívateľa poslať hromadne e-mailom pomocou funkcie Doplnky/ Odoslať označené súbory e-mailom, viac o funkcii v kapitole Hromadné posielanie súborov e-mailom.

Nastavenie parametrov rekapitulácie

Ak chcete niektorú zostavu upraviť podľa vlastných potrieb, vytvorte jej kópiu označením riadku a kliknutím na tlačidlo Kopírovať označené.

Pre úpravu vstúpte do definície zostavy cez pero. Otvorí sa formulár Tlačová zostava. Údaje v políčkach Kód, Skratka a Názov upravte podľa potreby. Pre zmeny v definícii kliknite na tlačidlo Parametre zostavy. Zobrazí sa formulár Parametre mzdovej rekapitulácie so záložkami Všeobecné parametre, Položky a Triediace kritériá.

Všeobecné parametre

Štýl – v políčku je možné vybrať možnosť Riadková, Stĺpcová alebo Tabuľková.

Vzhľad rekapitulácie typu Riadková: mzdové položky a ich hodnoty sa zapisujú do riadkov. Do stĺpcov sa zapisujú údaje podľa triediaceho kritériá. Tento štýl zostavy je praktickejší a sú v ňom nadefinované všetky vzorové rekapitulácie.

Vzhľad rekapitulácie typu Stĺpcová: v záhlaví stĺpca sa zobrazí kód mzdovej položky a triediace kritériá sú v jednotlivých riadkoch.

Pri nastavení štýlu Stĺpcová sa na záložke Všeobecné parametre zobrazí označovacie políčko Zápis kritérií do samostatných stĺpcov. Ak je pri tomto nastavení zadaných na záložke Triediace kritéria viacero triediacich kritérií,

pri spracovaní údajov z miezd do súboru v xlsx formáte sa vytvorí súbor v takej štruktúre,

ktorá užívateľovi umožní vytvoriť si kontingenčnú tabuľku podľa vlastných požiadaviek:

Zostavu v štruktúre, kedy sú triediace kritériá zapísané do samostatných stĺpcov, je možné spracovať aj do pdf a csv formátu.

Štandardne sa pri spracovaní rekapitulácie typu stĺpcová do hlavičky stĺpca zapíše skratka mzdovej položky.

Ak užívateľ potrebuje v hlavičke stĺpcov rekapitulácie uvádzať názvy mzdových položiek, označí políčko Zobraziť názov položky na záložke Všeobecné parametre. Políčko sa zobrazí, len ak je nastavený štýl Stĺpcová. Zobrazovanie názvov položiek odporúčame len pri spracovaní rekapitulácie do formátu XLSX alebo CSV.

Ak užívateľ potrebuje v zostave uvádzať vlastný názov položky, zapíše ho do políčka Názov.

Pri zápise vlastného názvu položky platí nasledovné pravidlo: ak ide o riadkovú rekapituláciu alebo o stĺpcovú rekapituláciu, v ktorej je označené políčko Zobraziť názov položky (do hlavičky riadku, resp. stĺpca sa zapisuje názov položky), vlastný názov položky sa do definície položky na záložke Položky zapíše len ak je iný ako systémový názov položky. V praxi nie je dôvod, aby užívateľ zapisoval vlastný názov položky rovnaký ako je jej systémový názov. Ak ide o stĺpcovú rekapituláciu, v ktorej je políčko Zobraziť názov položky neoznačené (do hlavičky stĺpca sa zapisuje skratka položky), vlastný názov položky sa do definície položky zapíše vždy, aj keď je rovnaký so systémovým názvom položky. V tomto prípade sa totiž vlastným názvom položky nahrádza skratka položky, nie jej systémový názov.

Typ rekapitulácie Tabuľková: špeciálne rekapitulácia, ktorá je popísaná v samostatnej kapitole Tabuľková rekapitulácia a prevodová tabuľka.

Formát stránky – slúži na nastavenie formátu stránky pdf súboru (okraje, na výšku, na šírku...).

Prednastavený formát výstupu – rekapitulácie je možné spracovať do troch formátov: pdf, xlsx a csv.

Ak užívateľ potrebuje, aby sa zostava spracovávala defaultne do formátu XLSX, aby nemusel pri každom spracovaní zostavy prepínať formát výstupného súboru (štandardne je nastavený PDF formát), nastaví si XLSX formát v definícii rekapitulácie v políčku Prednastavený formát výstupu.

Pri opakovanom spracovaní zostavy je tak formát XLSX nastavený automaticky a užívateľovi stačí kliknúť na tlačidlo OK.

Počet stĺpcov – číselná hodnota určuje počet stĺpcov (okrem prvého) na stranu.

Šírka prvého stĺpca – číselná hodnota určuje šírku prvého stĺpca na strane s názvami riadkov.

Šírka ďalších stĺpcov – číselná hodnota určuje šírku ostatných stĺpcov na strane s hodnotami z miezd.

Zobraziť nulové položky – označením políčka sa v rekapitulácii zobrazia aj riadky s hodnotou položky 0.

Zobraziť nulové stĺpce – označením políčka sa v rekapitulácii zobrazia aj stĺpce, v ktorých všetky položky majú hodnotu 0.

Zápis kritérií do samostatných stĺpcov – políčko sa zobrazí len pri výbere štýlu rekapitulácie Stĺpcová. Označením políčka sa jednotlivé triediace kritériá zostavy zapíšu pre každý riadok do samostatných stĺpcov na začiatku tabuľky, viď. popis vyššie.

Stĺpcová rekapitulácia spracovaná pri označenom políčku Zápis kritérií do samostatných stĺpcov:

Rovnaká rekapitulácia spracovaná pri neoznačenom políčku:

Vzorové rekapitulácie dostupné užívateľom v databáze sú nastavené tak, aby sa nulové riadky a nulové stĺpce nezobrazovali. To znamená, že ak sú vo všetkých stĺpcoch riadku načítané nulové hodnoty, riadok sa vo výslednej zostave nezobrazí. Ak sú vo všetkých riadkoch stĺpca načítané nulové hodnoty, stĺpec sa vo výslednej zostave nezobrazí. Táto vlastnosť platí pre všetky typy rekapitulácií: Riadková, Stĺpcová aj Tabuľková.

Aby sa zmeny v nastaveniach na záložke Všeobecné parametre uložili je potrebné kliknúť na OK a následne na Zapísať vo formulári Tlačová zostava.

Položky

Položky – zoznam mzdových položiek, ktoré do vzorových definícií zostáv typu rekapitulácia dopĺňa dodávateľ softvéru pri zapracovaní novej mzdovej položky.

Zoznam je možné editovať, t.j. položku pridať, odstrániť a zmeniť jej nastavenie.

Poradie – určí miesto, kam sa v rámci zoznamu pridávaná položka zaradí. Ostatné položky nasledujúce za ňou sa prečíslujú.

Názov – užívateľský názov riadku v rekapitulácii. Údaj sa môže, ale nemusí zadať, ak je v políčku Položka vybraná mzdová položka. Vtedy systém preberá do názvu riadku systémový názov položky. To znamená, že užívateľ má možnosť jednotlivé riadky rekapitulácie pomenovať aj inak, ako je názov mzdovej položky, ktorej údaje sa do riadku načítavajú.

Typ položky – v políčku je možnosť vybrať Celková hodnota a Priemerná hodnota za obdobie. Ak sa použije voľba Priemerná hodnota za obdobie, systém pri spracovaní rekapitulácie za viac ako jeden mesiac vypočíta priemernú hodnotu položky. Toto nastavenie je použité napríklad v položke SME90991 Priem.evid.počet - fyzické osoby. Štandardne u bežných mzdových položiek sa používa nastavenie Celková hodnota.

Počet desatinných miest – nastaví počet zobrazovaných desatinných miest.

Položka – výberový zoznam so zoznamom mzdových položiek.

Výraz – v rekapitulácii je možné vytvárať položky, ktoré sú výsledkom výpočtu, najčastejšie súčtom niekoľkých mzdových položiek. Pre vytvorenie výrazu kliknite na tlačidlo s bodkami na konci políčka.  

Pre vytvorenie výrazu sa pomocou výberu položky v políčku Mzdová položka a tlačidla Kopírovať do výrazu pridajú všetky položky, ktoré majú vstupovať do výrazu, do políčka Výraz, a následne sa doplnením operátorov a zátvoriek vytvorí konečný výraz.

Vo výraze je však možné vytvárať aj zložité výrazy s použitím konštánt (číslic), pričom je potrebné rešpektovať zásadu, že výraz sa vyhodnocuje zľava doprava a iba zátvorky určujú prednosť operátorov.

Príklad: Výraz „2+3x4“ systém vyhodnotí nasledovne: 2+3=5; 5x4=20. Ak chcete, aby systém najprv vykonal násobenie, musíte výraz upraviť nasledovne 2+(3x4). Vtedy systém výraz vyhodnotí výraz nasledovne: 3x4=12; 2+12=14.

Pri pridaní položky s výrazom je potrebné vyplniť políčko Názov (automatický názov nie je z čoho vytvoriť).

Ak je položkou v definícii rekapitulácie výraz, tento sa zobrazí užívateľovi už z úrovne záložky Položky. To zjednoduší užívateľovi kontrolu výrazov bez toho, aby musel postupne vstupovať do jednotlivých položiek.

Tlačiť tučným písmom – označením políčka v nastavení položky sa príslušný riadok v rekapitulácii vytlačí boldom.

Triediace kritéria

Triediacimi kritériami sú parametre rozúčtovania definované vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Parametre rozúčtovania, ktoré majú v definícii označené políčko Použiť pre výplatné pásky. V políčku Triediace kritérium vyberte parameter rozúčtovania. Z názvu parametra je zrejmé, podľa čoho bude systém pri spracovaní zostavy triediť údaje. V definícii triediaceho kritéria môžete určiť, či chcete podľa tohto kritéria zoraďovať údaje vzostupne alebo zostupne.

Poradie – číselná hodnota udáva poradie triediaceho kritéria.

Triediace kritérium – v políčku sa vyberie položka zo zoznamu parametrov rozúčtovania s nastavenou vlastnosťou Použiť pre výplatné pásky.

Smer triedenia – užívateľ má možnosť prepínačom určiť smer triedenia vzostupne, zostupne.

Správne nastavenie triediacich kritérií v zostave umožní sledovať jednotlivé položky rekapitulácie nielen na nižšie organizačné celky, ale aj v súčte za jednotlivé vyššie organizačné celky. Pre správne zosumarizovanie údajov za jednotlivé nižšie organizačné celky do sumy za vyšší organizačný celok je potrebné správne zadať poradie triediacich kritérií a mať útvary naviazané na strediská (voľbe Pomocné dáta PAM/ Útvary, Strediská). Nižší organizačný celok musí mať poradie 2 a vyšší organizačný celok musí mať poradie 1. Napríklad ak chcete rekapituláciu rozčleniť za zložky zadané vo voľbe Útvary (v systéme Humanet nižšie organizačné celky) a tie následne zosumarizovať v rámci nadriadenej zložky zadanej vo voľbe Strediská (v systéme Humanet vyššie organizačné celky), zadajte triediace kritériá nasledovne:

1-1, 1-2 sú útvary strediska 1 a 2-1 je útvar strediska 2.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Spracovanie zostáv - základné zostavy

Postup pre vytvorenie vlastnej mzdovej rekapitulácie je popísaný v samostatnom odseku s názvom Vytvorenie vlastnej mzdovej rekapitulácie.