ME stav

Záložka Osobné/ Ostatné/ ME stav slúži na evidovanie mimoevidenčných stavov, a tieto údaje majú priamy vplyv na výpočet miezd, spracovanie podkladov pre evidenčný list dôchodkového poistenia a pre výpočet denného vymeriavacieho základu na účely nemocenských dávok.

Pri pridávaní mimoevidenčného stavu sa v políčku Typ vyberie požadovaný mimoevidenčný stav a zadá obdobie trvania. Podľa toho, či sa mimoevidenčný stav vzťahuje na všetky roly (napr. materská dovolenka), alebo sa môže vzťahovať len na niektoré roly (napr. neplatené voľno), sa v políčku Aplikovateľnosť zobrazí príslušná informácia.

Ak sa mimoevidenčný stav môže vzťahovať len na niektoré roly, a zamestnanec má viac ako jednu rolu, v políčku Aplikovateľnosť sa zobrazí text „platí pre vybrané roly človeka“ a v políčku Rola text „Bez priradenej roly“. Zároveň sa sprístupní tlačidlo s bodkami na konci políčka Roly. Cez toto tlačidlo sa vstúpi do Zoznamu evidovaných rolí. Označia sa požadované roly a výber sa potvrdí kliknutím na OK. V políčku Roly sa miesto textu „Bez priradenej roly“ zobrazí informácia o počte rolí, ktorým bol mimoevidenčný stav priradený.

Ak má osoba len jednu rolu, tá sa priradí automaticky.

Ak sa mimoevidenčný stav vzťahuje na všetky roly, v políčku Aplikovateľnosť sa zobrazí text „platí pre všetky roly okrem roly uchádzač“. Vtedy je tlačidlo s bodkami na konci políčka Roly neprístupné a systém po uložení údajov zaeviduje mimoevidenčný stav do všetkých rolí danej osoby automaticky.

Pri pridávaní mimoevidenčného stavu materská dovolenka systém pri uložení automaticky pridá materskú dovolenku v trvaní 34 týždňov osobe, ktorá má zadaný rodinný stav vydatá (vypočíta a zapíše dátum do políčka Platnosť do). Ak má osoba zadaný rodinný stav slobodná, rozvedená, družka alebo vdova, systém pri uložení automaticky pridá materskú dovolenku v trvaní 37 týždňov (označí políčko a vypočíta a zapíše dátum do políčka Platnosť do). V prípade ženy, ktorá porodila zároveň dve a viac detí musí užívateľ materskú dovolenku v trvaní 43 týždňov zadať ručne označením políčka MD v trvaní 43 týždňov a systém následne pri uložení automaticky vypočíta a zapíše dátum do políčka Platnosť do.

UPOZORNENIE: Automatické pridanie predpokladaného dátumu ukončenia materskej dovolenky po 34, resp. po 37 týždňoch je len pomôcka. Užívateľ sám musí posúdiť podľa doložených dokladov od zamestnankyne trvanie materskej dovolenky.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Materská dovolenka

Video: Rodičovská dovolenka

Video: Neplatené voľno