Dohoda - zadanie údajov mesačne odmeňovaného dohodára s nepravidelným príjmom

Pri pridávaní novej evidencie Osoba a Rola pomocou formulára Nová osobná karta zadajte do políčka Špecifikácia PPV príslušný typ dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vyberte prepínač Nepravidelný príjem.

V časti Pracovné zaradenie vyberte do políčka Pracovný kalendár kalendár Dohoda. Kalendár Dohoda je špeciálny kalendár, ktorý je nastavený tak, že má všetky dni v mesiaci nastavené ako voľné dni.

Zadanie kalendára Dohoda zjednodušuje zadanie počtu odpracovaných hodín v aktuálnom mesiaci do výpočtu mzdy. Počet odpracovaných hodín za aktuálny mesiac sa zadá mzdovou položkou SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov priamo do výpočtu mzdy vo voľbe Mzdy / Ručná úprava mzdy. Položka SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov vo výpočte zároveň sleduje výšku dosiahnutej mzdy dohodára a v prípade potreby vypočíta doplatok do minimálnej mzdy, na ktorú má s platnosťou od 1.1.2013 nárok už aj dohodár.

UPOZORNENIE: Turnus ani obraz turnusu Dohoda neupravujte!

V časti Odmeňovanie vyberte do políčka Skupina odmeňovania voľbu Bežný pracovník a do políčka Hlavný typ odmeňovania voľbu Mesačné odmeňovanie. Výšku odmeny nezadávajte do zobrazeného políčka Základný plat mesačný. Tú zadáte až po uložení osobnej karty a vytvorení evidencie Osoba a Rola spôsobom, popísaným nižšie.

Sumu mesačnej odmeny budete pridávať až do výpočtu mzdy na záložku Mzdy / Ručná úprava mzdy položkou SMF40101 Dohoda nekrátená o neprítomnosť alebo SMF40102 Dohoda krátená o neprítomnosť.

Ak zamestnanec podpísal vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, prípadne daňového bonusu, vyplňte údaje v časti Daň.

Ak sa bude zamestnancovi posielať mzda na účet, vyplňte údaje v časti Výplata na účet. Ak sa táto časť nevyplní, systém nastaví vyplácanie mzdy v hotovosti.

Po uložení údajov zadaných vo formulári Nová osobná karta sa vytvoria evidencie Osoba a Rola. V evidencii Rola je potrebné okrem prípadného zadania PAM položky na záložke Rola / Platy a mzdy / Zložky mzdy skontrolovať správnosť zápisu na záložke Rola / Poistenia / Sociálne poistenie

a upraviť údaje na záložke Rola / Poistenia / Zdravotné poistenie podľa pravidiel určených metodickým usmernením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Tým je zadanie údajov zamestnanca, mesačne odmeňovaného dohodára s nepravidelným príjmom, ukončené.

Pri výpočte mzdy sa pred spustením prepočtu musí na záložku Mzdy / Ručná úprava mzdy pridať položka s počtom odpracovaných hodín SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov a položka so sumou odmeny SMF40101 Dohoda krátená o neprítomnosť alebo SMF40102 Dohoda krátená o neprítomnosť. Položky na záložku môžete zapisovať hromadne pomocou funkcie Import dát. Vypočítané údaje sa zapíšu do výplatnej pásky pre tlač.

UPOZORNENIE: Za mesiac, v ktorom dohodár nemá žiadnu odmenu, sa výplatná páska nevytvorí.