Ukladanie vybraných pdf a xlsx súborov do priečinka Dočasné súbory užívateľa

V spracovaní vybraných zostáv je k dispozícii označovacie políčko Namiesto zobrazenia uložiť súbor do priečinka Súbory užívateľa.

Po označení políčka a spustení spracovania zostavy sa zostava neotvorí v príslušnom programe (Adobe Reader, Excel), ale sa uloží do priečinka Dočasné súbory užívateľa vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy.

Týmto spôsobom možno uložiť pdf, resp. xlsx zostavy z volieb Rekapitulácie, Výplatné pásky, Výkazy (všetky typy výkazov) a Riadkové zostavy.

UPOZORNENIE: Pri spustení spracovania zostavy je políčko vždy prednastavené na neoznačené. Dôvodom je, aby užívateľ zbytočne neukladal pdf a xlsx súbory do priečinka Súbory užívateľa, keďže tieto sú niekoľko násobne väčšie ako exportné súbory ukladané do priečinka doteraz.

Voľba Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Dočasné súbory užívateľa je miesto, kde má užívateľ možnosť dočasne si uložiť súbory spracované v systéme Humanet. Táto voľba nie je určená na archiváciu spracovaných súborov. Tú si užívateľ vykonáva na vlastných dátových nosičoch – na pevnom disku notebooku alebo počítača, na USB alebo na pevnom externom disku a pod. Aj preto je v priečinku zapracovaná funkcia automatického odstraňovania súborov starších ako 30 dní.

Funkcia automatického odstraňovania súborov z priečinka Dočasné súbory užívateľa pri spustení prechodu do nového obdobia spracovania miezd

Vo funkcii prechodu do nového obdobia spracovania miezd je funkcia automatického odstraňovania súborov starších ako 30 dní.

Príklad: ak by sa prechod do nového obdobia spracovania miezd spustil 27.6.2020, systém odstráni všetky súbory staršie ako 30 dní, t.j. všetky súbory uložené pred 28.5.2020, o čom užívateľa, ktorý spustil prechod, informuje aj hlásenie zo spracovania. Hlásenie o počte odstránených súborov vidí len užívateľ, ktorí spustil prechod, a v informácii sa uvádza počet všetkých odstránených súborov. Funkcia automatického odstraňovania súborov odstráni súbory všetkých užívateľov, ktorí kedy v systéme spustili spracovanie výstupu, ktorý sa ukladá do priečinka, a tieto súbory ponechali v priečinku.

O tom, že súbory staršie ako 30 dní budú odstraňované vždy pri spustení prechodu do nového obdobia spracovania miezd je informovaný každý užívateľ v samotnom priečinku Dočasné súbory užívateľa. V priečinku sa zobrazuje jednak informácia o úhrnnej veľkosti súborov, ktoré sú uložené v priečinku, ale aj informácia o automatickom odstránení pri prechode do nového obdobia spracovania miezd.

Pri opakovanom prechode do už existujúceho obdobia spracovania miezd sa funkcia automatického odstraňovania súborov nespustí.

Dôvodom, prečo je zapracovaná funkcia automatizovaného uvoľňovania miesta na disku je potreba zachovať štandardnú rýchlosť odozvy systému, ktorá sa môže znižovať zväčšovaním objemu dát uložených na serveri, a to predovšetkým pri ukladaní do priečinka súborov vo formáte pdf a xlsx, ktoré sú rádovo niekoľkonásobne väčšie, ako xml súbory exportovaných výkazov.