Prezeranie štruktúry

Po vstupe do voľby Štruktúra danej organizačnej schémy sa automaticky zobrazuje jej stav platný k aktuálnemu kalendárnemu dňu.

Ak je k danému dňu schéma prázdna, zobrazuje sa v časti so štruktúrou len riadok s identifikáciou schémy (jej kód, názov a dátumy odkedy-dokedy je schéma platná).

Ak už je k danému dňu vytvorená nejaká štruktúra schémy, zobrazuje sa jej najvyšší vrchol, t.j. najvyšší útvar v rámci hierarchie objektov. Prípadné nižšie úrovne štruktúry a objekty v nich sú skryté.

Ak má objekt podriadené objekty, zobrazuje sa na začiatku riadku s týmto objektom trojuholník, pomocou ktorého si podriadené objekty zobrazíte, prípadne znovu skryjete.

Ovládacie prvky a identifikačné údaje objektu na nižšej úrovni v rámci štruktúry sú od začiatku riadku odsadené tak, aby boli jednotlivé prvky jednej úrovne schémy (stromu) vizuálne pod sebou.

Štandardne sa objekty zobrazujú presne tak, ako boli pridané do schémy, t.j. keď pridám nový objekt, tento sa štandardne zobrazuje pod riadkom objektu, ku ktorému sa pridával (či už ako rovnocenný objekt, alebo podriadený objekt).

Ak je v databáze zapnutá konštanta OMAUTOSORT Automaticky zoraďovať objekty jednej úrovne, zobrazujú sa objekty 1 úrovne danej vetvy stromu usporiadané nasledovne:

  • v 1. kroku sú zoradené podľa typu objektu – pracovné miesta ako prvé a za nimi útvary;
  • v 2. kroku sú objekty každého typu zoradené podľa kódu objektu vzostupne.

Na účely identifikácie objektu sa v riadku vždy zobrazuje kód a názov daného objektu. V prípade potreby si však užívateľ môže zapnúť zobrazovanie aj ďalších údajov z definície daného objektu v jeho evidencii (číselníku), ak sú zadané:

  • Skratka -> kliknite na voľbu Doplnky/ Zobraziť skratky,
  • Platnosť do -> kliknite na voľbu Doplnky/ Zobraziť Platnosť do z definície v evidencii

Analogickým spôsobom zobrazovanie ďalších identifikačných údajov vypnete (Doplnky/ Nezobraziť skratky, resp. nezobraziť Platnosť do z definície v evidencii).

Okrem identifikačných údajov daného objektu a prípadného prvku na zobrazovanie/skrytie podriadených objektov obsahuje riadok defaultne tieto ďalšie prvky:

  • označovacie políčko – používa sa pri pridávaní, odstraňovaní a presune objektov,
  • piktogram pre rozlíšenie, či sa jedná o pracovné miesto alebo útvar,
  • tlačidlo s perom pre zobrazenie detailnejších informácií o danom objekte schémy,
  • v prípade pracovného miesta sa v pravej časti riadku zobrazuje informácia, koľko je k danému miestu v schéme priradených zamestnancov k danému dňu a ich prehľad vo forme osobné číslo (číslo roly), meno a priezvisko, ktorý je možné v prípade potreby filtrovať fulltextovým filtrom.