Rola - Nemoci

Pri pridaní nemoci na záložku Osobné/ Nemoci a spustení prepočtu sa vypočíta denný vymeriavací základ a náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, sumy ktorých si môžete skontrolovať na záložke Rola/ Nemoci/ Nemoci.  

Výpočet denného vymeriavacieho základu a niektoré nastavenia nemoci

Vstupom cez pero na začiatku riadku sa zobrazí modálne okno Nemoc s údajmi o nemoci a dennom vymeriavacom základe.

V modálnom okne Nemoc v časti DVZ je načítané rozhodujúce obdobie (Začiatok rozhodného obdobia, Koniec rozhodného obdobia) pre určenie sumy vymeriavacích základov (Peniaze pre DVZ) a počtu dní rozhodujúceho obdobia (Dni pre DVZ), z ktorých sa vypočíta suma denného vymeriavacieho základu (Denný vymeriavací základ).    

Fixovaný DVZ – políčko systém využíva pre zafixovanie vypočítaného DVZ u zamestnanca s nemocenským poistením. U zamestnanca s odvodovou úľavou bez nemocenského poistenia sa políčko neoznačuje.

Ručne zadaný políčko sa použije, ak chce užívateľ z akéhokoľvek dôvodu zmeniť systémom vypočítanú sumu denného vymeriavacieho základu. Označí sa políčko Ručne zadaný a do políčka Denný vymeriavací základ sa sa vpíše hodnota vypočítaná ručne.


NÁŠ TIP: Ak prechádzate na spracovanie miezd v systéme Humanet z iného mzdového softvéru, u zamestnancov, ktorým vznikla nemoc, vyplňte na záložke Rola/ Nemoci/ Parametre údaje v časti Údaj z iného softvéru - denný vymeriavací základ. Konkrétne do políčok Platí pre obdobie od, Platí pre obdobie do zadajte obdobie, v ktorom sa zadávaný DVZ má použiť pri výpočte náhrady pri DPN, a do políčka Denný vymeriavací základ zadajte sumu DVZ z iného softvéru. Druhá možnosť je vyplniť údaje o vymeriavacích základoch a počte dní nemocenského poistenia za rozhodujúce obdobie do tabuľky Vymeriavacie základy na záložke Rola/ Nemoci/ Parametre v časti Údaje z iného softvéru, delimitácie – vymeriavacie základy RO. Systém pri zadaní nemoci a prepočte mzdy vypočíta denný vymeriavací základ z týchto údajov. Zároveň tieto údaje zapíše do Potvrdenia zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku.


Do políčka Naposledy pracoval dňa zadajte dátum, kedy zamestnanec pred začiatkom nemoci naposledy pracoval. Tento dátum sa potom použije pri spracovaní potvrdenia zamestnávateľa na účely nemocenskej dávky.

Políčko Pracoval počas prvého dňa slúži pre prípad, že zamestnanec v deň, na ktorý lekár určil začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti, odpracoval zmenu alebo jej časť. Ak toto políčko označíte, zobrazia sa políčka Od, Do pre zápis časového intervalu odpracovanej doby. Do políčka sa hodnota vpíše vo formáte HH:MM, napr. od 7:30 do 13:00, a to bez ohľadu na to, či má zamestnanec pracovný kalendár v hodinách a minútach, alebo v desatinných číslach.

Systém zapíše do kalendára na zadané obdobie kalendárnu zmenu Pracoval. Viac k tejto problematike k nájdete v kapitole Prvý deň nemoci lekár určil na deň, kedy zamestnanec odpracoval zmenu alebo jej časť príručky Mzdové položky v systéme Humanet.

Výpočet náhrady mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Vstupom cez pero na konci riadku sa zobrazí modálne Náhrady príjmu a dávky s údajmi o vypočítanej náhrade za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti. Pre zobrazenie podrobností výpočtu kliknite na znamienko plus na začiatku každého riadku.

Pre pridanie korekcií vypočítaných hodnôt je potrebné rozkliknúť znak plus na začiatku riadku Ručné úpravy, zobrazia sa políčka na zadanie údajov. Zadané údaje sa uložia kliknutím na tlačidlo Zapísať.

Tieto údaje si môžete zobraziť za všetky pracovné pomery zamestnanca a to na záložke Osoba/ Nemoci po vstupe cez pero v stĺpci Výplaty.

Zadávanie nemoci v ochrannej lehote

Nemoc, ktorá vznikla po skončení pracovného pomeru v ochrannej lehote sa zadáva so skutočným dátumom začiatku nemoci. Nemoc sa do systému zadáva len na účely tlače Potvrdenia zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nemocenskej dávky.


Príklad: Pracovný pomer skončil 31. 3. 2017, nemoc vznikla 5. 4. 2017. Potom, ako zadáte začiatok nemoci, systém vypočíta počet dní od skončenia pracovného pomeru a vy na základe platnej legislatívy určíte, či ide o nemoc v ochrannej lehote a pridáte/nepridáte ju do systému štandardným spôsobom.


Systém pri tejto kontrole prechádza postupne všetky pracovné pomery, ktoré zamestnanec mal vo vašej organizácii. O tom, o ktorý pracovný pomer sa jedná vás informuje hlásenie textom v hornej časti hlásenia (meno, priezvisko, typ pracovného pomeru, začiatok – koniec pomeru): Od skončenia roly prešlo X dní. Chcete napriek tomu pridať nemoc do roly? Po zadaní nemoci v ochrannej lehote môžete následne tlačiť príslušné potvrdenie.

Nemoc vznikla počas trvania pracovného pomeru a pokračovala po skončení pracovného pomeru

Ak nemoc vznikla pred skončením pracovného pomeru, napr. pracovný pomer skončil 25.8.2017 a nemoc začala od 20.8.2017, systém pri výpočte mzdy zohľadní ukončenie pracovného pomeru a vypočíta náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti len za dni trvania pomeru, v našom príklade za 6 kalendárnych dní. Zároveň do oznámenia zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie sa načíta len začiatok nemoci 1O (20.8.2017) a ukončenie pracovného pomeru 2 (25.8.2017) - ukončenie nemoci zamestnávateľ už nenahlasuje, lebo poistenec už nie je jeho zamestnancom, a do zápočtového listu sa nemoc zapíše s platnosťou od jej vzniku do k dátumu ukončenia pracovného pomeru, t.j. od 20.8.2017 do 25.8.2017.VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Zadanie nemoci