Adresy

Pri vpísaní adresy do časti Adresa trvalého pobytu na záložke Osobné/ Identifikácia/ Základné údaje systém automaticky pridá túto adresu na záložku Osobné/ Identifikácia/ Adresy ako typ trvalé bydlisko.

V prípade, že zamestnanec má okrem trvalého pobytu aj adresu prechodného bydliska, túto adresu už zadajte priamo na záložku Adresy a zvoľte typ prechodné bydlisko. Na túto záložku môžete pridať aj ďalší typ adresy – kontaktná adresa.

Ak zamestnanec zmenil trvalé bydlisko, užívateľ má dve možnosti. Zmení adresu trvalého bydliska na záložke Základné údaje, čím sa zmení priamo pôvodná adresa typu trvalé bydlisko na záložke Adresy. V tomto prípade sa pôvodná adresa nezachová, keďže údaj sa neukladá historicky. Druhá možnosť je, že novú adresu pridá ako typ adresy trvalé bydlisko na záložku Adresy. V tomto prípade sa aktualizujú údaje o adrese na záložke Základné údaje, a pôvodná adresa sa zmení na typ kontaktná adresa. Tým sa zachová aj pôvodná adresa.

UPOZORNENIE: Dodržujte pravidlo, že ak adresa obsahuje ulicu, musí byť vyplnené orientačné číslo (Smreková 22). Ak adresa neobsahuje ulicu, len názov obce, musí byť vyplnené súpisné číslo (Podhorie 33). To je totiž kontrola, ktorú vykonáva server Sociálnej poisťovne pri podávaní RLFO. Pri nesprávnom zadaní bude server hlásiť chybu.