Všetky cestovné príkazy

V menu SCHVAĽOVATEĽ, SPRACOVATEĽ má rola správca nastavený prístup do zoznamu Všetky cestovné príkazy. Voľba obsahuje prehľad všetkých cestovných príkazov v akomkoľvek stave. V zozname sú v hlavičke k dispozícii nasledovné filtre:

  • Políčka Od, Do – zadaním dátumov sa zobrazí zoznam záznamov, v ktorých pracovná cesta v zadanom období trvá aspoň jeden deň,
  • Lokality – pomocou filtra možno zobraziť záznamy jednej alebo viacerých lokalít. K dispozícii je tlačidlo na označenie všetkých lokalít a tlačidlo na zrušenie označenia všetkých lokalít. (stĺpec Lokalita),
  • Stavy – pomocou zaškrtávacích polí možno filtrovať záznamy podľa stavu cestovného príkazu (stĺpec Stav príkazu) alebo vyúčtovania (stĺpec Stav vyúčtovania – pri vyhľadávaní CP bez vyúčtovania je potrebné vybrať filter Žiadne),
  • Domáce / Zahraničné – pomocou filtra možno zobraziť príslušný typ cestovného príkazu.

Nastavené filtre okrem dátumov v políčkach Od, Do si systém po odchode z voľby pamätá.

V zozname sú stĺpce: Číslo, Typ, Účastník pracovnej cesty, Lokalita, Útvar, Od, Do, Počet dní, Miesto výkonu práce, Stav príkazu, Stav zálohy, Stav vyúčtovania, Druh PC, Účel PC, Zadávateľ, Schvaľovateľ, Spôsob objednávania, Požadované služby, Počet vedľajších výdavkov, Suma vyúčtovania, Spôsob vyplatenia, Dátum uzavretia vyúčtovania, Dátum odoslania CP na schválenie.

Zoznam má v kontextovom menu Doplnky dostupné funkcie Export do excelu, Invertovať označené, Tlačiť, Kopírovať, Odoslať na schválenie, Stornovať, Upraviť, Schváliť, Zamietnuť, Vrátiť na opravu, Ukončiť bez vyúčtovania, Schváliť vyúčtovanie, Vrátiť vyúčtovanie na opravu a Potvrdiť vyúčtovanie. T.j. rola správca má možnosť vykonať nad ktorýmkoľvek cestovným príkazom ktorúkoľvek operáciu, ktorá je inak dostupná rôznym rolám v rámci schvaľovacieho procesu cestovných príkazov.

Nad zoznamom je tlačidlo Notifikovať funkcie Ad-hoc notifikácie.