Príspevky (štátom podporované nájomné bývanie)

S platnosťou od 1.1.2023 bola prijatá novela Zákonníka práce, ktorou sa zavádza príspevok zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie. Pokiaľ zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok vo výške určenej Zákonníkom práce, bude tento príspevok podľa § 5 ods. 7 písm. p) Zákona o dani z príjmov považovaný za príjem oslobodený od dane. Len v prípade, že zamestnávateľ súčasne s príspevkom poskytne nepeňažné plnenie podľa písmena n), alebo v prípade, že dôjde k zámene zdaniteľnej mzdy zamestnanca s príspevkom, suma príspevku nebude považovaná za príjem oslobodený od dane. Podľa Zákonníka práce sa príspevok na štátom podporované nájomné bývanie poskytuje najviac vo výške 4 € na m2 podlahovej plochy bytu, najviac v sume 360 € na mesiac, a len v kalendárnych mesiacoch, v ktorých je zamestnanec v pracovno-právnom vzťahu so zamestnávateľom k poslednému dňu mesiaca. Príspevok sa kráti o úväzok, a ak pracovný pomer vznikol počas mesiaca, tak sa príspevok v tomto mesiaci kráti o dni trvania pomeru.

Výpočet sumy príspevku:

(Sadzba na m2, najviac 4 € krát Plocha bytu, m2; výsledok sa nezaokrúhli, najviac však 360) krát percento úväzku delené 100

Len v prípade, že pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho mesiaca, sa suma príspevku pomerne zníži podľa počtu kalendárnych dní trvania pomeru v danom mesiaci:

[(Sadzba na m2, najviac 4 € krát Plocha bytu, m2   výsledok sa nezaokrúhli, najviac však 360) krát percento úväzku delené 100] delené počet kal. dní v mesiaci krát počet kal. dní trvania pomeru v prvom mesiaci

V oboch prípadoch sa zaokrúhli až konečný výsledok výpočtu na dve desatinné miesta nahor.

Pre potreby zadania vstupných dát na výpočet príspevku bola do evidencie Rola doplnená záložka Príspevky s tabuľkou Príspevky. Výpočet príspevku sa spustí v každom mesiaci, v ktorom je rola a obdobie platnosti príspevku platné k poslednému dňu mesiaca. Inak sa príspevok nevypočíta.

Pre potreby zápisu vypočítanej sumy príspevku do mzdy bola zapracovaná nová mzdová položka SMF80960 Príspevok na náj. býv. – nezd. Táto položka je príjmom oslobodeným od dane, preto vstupuje len do nápočtov:

SMF50000 MIMOMZDOVÉ PROSTRIEDKY CELKOM

SMF80515 Príjmy oslobodené od dane

Výpočet príspevku do položky SMF80960 sa spustí, len ak je záložka aktívna (hodnota príslušnej konštanty pre záložku je Áno). Po vypnutí záložky sa údaje zadané na záložke zachovajú.

Aby mal užívateľ možnosť zadať aj príspevok, ktorý je považovaný za zdaniteľný príjem, bola do systému zapracovaná nová mzdová položka SMF80961 Príspevok na náj. býv. – zdaň. Tá vstupuje do nápočtov:

SMF50000     MIMOMZDOVÉ PROSTRIEDKY CELKOM

SMF80110     Základ pre zdravotné poistenie

SMF80111        Základ pre nemocenské poistenie

SMF80112        Základ pre dôchodkové poistenie

SMF80113        Základ pre poistenie v nezamestnanosti

SMF80113h      Základ pre poistenie na financovanie podpory v čase skrátenej práce

SMF80114        Základ pre úrazové poistenie

SMF80115        Základ pre garančné poistenie

SMF80120        Základ pre osobitný fond

SMF80193        Základ SP - príjem pre dohody

SMF80310        Základ pre doplnkové dôchodkové sporenie

SMF80410        Základ pre životné poistenie

SMF80510        Základ pre daň

SMF80524        Základ pre zráž. daň 19 %

SMF80527        Základ pre zráž. daň 35 %

V prípade, že v mzde je zadaná položka príspevku oslobodená od dane SMF80960 Príspevok na náj. býv. – nezd. súčasne s položkou nepeňažného príjmu oslobodeného od dane SMF60826 Prísp. na ubytovanie – nepeňažný, nezdanený alebo SMF6082601 Prísp. na ubytovanie – nepeň., nezd. 2. systém pri prepočte na túto skutočnosť upozorní hlásením „V mzde nemôžu byť súčasne položky "SMF80960 Príspevok na náj. býv. – nezd." a "SMF60826 Prísp. na ubytovanie – nepeňažný, nezdanený", resp. "SMF6082601 Prísp. na ubytovanie – nepeň., nezd. 2". Zadanie upravte.“

Príklady výpočtu:

1. Pracovný pomer vznikol 17.1.2023, úväzok 25,060605 %, sadzba na m2 je 2,93, plocha bytu 68,7 m2.