Výstupy vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy sa nachádzajú voľby pre spracovanie všetky výstupov v tlačenej aj v elektronickej podobe, potrebné pri spracovaní miezd. Jednotlivé výstupy sú zoskupené do logických celkov.

V časti PO SPRACOVANÍ MIEZD sa nachádzajú všetky tie výstupy, ktoré bezprostredne nasledujú po spracovaní miezd: rekapitulácie, výplatné pásky, výplatnica (Platby v hotovosti), mesačné výkazy na zdravotné a sociálne poistenie, daňové výkazy (Výkazy), prevodné príkazy do banky (Platobné operácie), účtovné doklady (Export do účtovníctva).

Vo voľbe Dočasné súbory užívateľa sa nachádza úložisko všetkých spracovaných exportov vrátane exportov spracovaných vo voľbe Personálne údaje. Užívateľ vo voľbe vidí len exporty, ktoré boli spracované pod jeho prístupovým právom.

V časti KONTROLNÉ ZOSTAVY sa nachádzajú zostavy, ktoré slúžia na kontrolu rôznych častí výpočtu mzdy, ako prehľad nemocí, prehľad čerpania dovolenky či rôzne kontrolné zostavy v univerzálnych riadkových zostavách.

V časti FORMULÁRE sa nachádzajú zostavy, ktoré je zamestnávateľ povinný vystavovať počas pracovného pomeru, resp. po jeho skončení: potvrdenie na účely nemocenskej dávky, potvrdenie na účely dávky v nezamestnanosti, potvrdenie o zdaniteľnom príjme, mzdový list a evidenčný list dôchodkového poistenia.

Voľba Evidencia tlačív je určená na ukladanie súborov užívateľa v akomkoľvek formáte priamo v databáze mzdového modulu. Tu si môže užívateľ ukladať napríklad interné predpisy, znenia zákonov a pod.

V časti OSTATNÉ SLUŽBY sa nachádzajú voľby na spracovanie štatistík, ročného zúčtovania dane a podkladov pre výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia.