SP – rozpočítanie príjmov - § 139b, 139c


Záložka Rola/ Poistenia/ SP – rozpočítanie príjmov - § 139b, 139c slúži na evidenciu príjmov rozpočítaných podľa Zákona o sociálnom poistení:

  • zamestnanca, ktorému bol vyplatený príjem zo závislej činnosti po zániku povinného poistenia (príjem po skončení pracovného pomeru, dohody),
  • zamestnanca s nepravidelným príjmom, ktorému bol vyplatený príjem zo závislej činnosti počas trvania povinného poistenia a odvody boli vypočítané v poslednom mesiaci trvania dohody.

UPOZORNENIE: Údaje zaevidované na záložke sú generované automaticky pri prepočte mzdy a nie je možné ich ručne editovať.

V príručke Mzdové položky systému Humanet je podrobné popísaný spôsob, akým systém počíta odvody z nepravidelných príjmov, vrátane viacerých príkladov aj s vypočítanými odvodmi.

Údaje sa zobrazujú prehľadne podľa fondu sociálneho poistenia, podľa mesiaca, do ktorého sa príjem rozpočítava a podľa mesiaca, v ktorom dochádza k rozpočítaniu príjmu. Tieto údaje sa následne použijú pre zápis do výkazov.

Pre podrobnejšie zobrazenie údajov v mesiaci, na ktorý sa príjem rozpočítava, kliknite na hodnotu v stĺpci kalendárneho mesiaca spracovania miezd.

Pri prepočte mzdy, kedy pri výpočte odvodov na sociálne poistenie dochádza k rozpočítavaniu príjmov, sa pre každý poistný fond vygeneruje tabuľka s údajmi ako pôvodný vymeriavací základ, pomerná časť rozpočítavaného VZ, vypočítané poistné a príspevky a ďalšie.

UPOZORNENIE: Aby systém vedel rozpočítavať nepravidelné príjmy, je nevyhnutné zadať evidenciu Rola už v mesiaci spracovania miezd, v ktorom pracovno-právny vzťah vznikol a spúšťať v tejto evidencii prepočet miezd aj v prípade, že mzda nebola vyplatená. Je to preto, že pre správne rozpočítanie nepravidelných príjmov musí byť za každý mesiac trvania právneho vzťahu načítaný mzdový kalendár (a to aj napr. kalendár Dohoda).

V prípade nesprávneho zadania roly systém na túto skutočnosť upozorní v hlásení po prepočte.


Príklad: Zamestnanec má uzatvorenú dohodu s nepravidelným príjmom od 1.1.2017, ale prvú odmenu dostal až v októbri 2017, kedy dohoda skončila. Evidencia Osobné a Rola sa musí do systému zadať už v období spracovania miezd január 2017 a za každý mesiac trvania dohody (január až október 2017) musí byť v role spustený prepočet mzdy, aj keď odmena bola zamestnancovi vyplatená až v mesiaci ukončenia dohody, t.j. v októbri 2017. Prepočet za každý mesiac naplní mzdový kalendár za jednotlivé mesiace, čo zabezpečí v mesiaci výpočtu odvodov na sociálne poistenie správne rozpočítanie vymeriavacieho základu a teda aj výpočet odvodov.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Príjem po skončení PP