8. Prepojenie modulov Cestovné príkazy a Schvaľovanie neprítomností

Cieľom prepojenia je eliminovať duplikovanú prácu zamestnanca, ktorý musí kvôli jednej služobnej ceste zadať najskôr cestovný príkaz v module Cestovné príkazy a následne aj žiadanku v module Schvaľovanie neprítomnosti. Zníži sa aj administratívna záťaž na strane schvaľovateľa, nakoľko sa žiadanka bude riadiť stavom cestovného príkazu.