ELDP - Mesačné záznamy

Záložka Rola/ ELDP/ Mesačné záznamy je určená na zápis údajov, ktoré sa stanú podkladom pre spracovanie údajov na záložku Rola/ ELDP/ Záznamy pre tlač. Za aktuálny mesiac sa údaje z vypočítanej mzdy na záložke Mesačné záznamy len zobrazia, uložia sa až prechodom do nového mesiaca.

Záznamy na záložke je možné opakovane načítať kliknutím na tlačidlo Generovať záznamy, pričom do políčok Od, Do sa zadá obdobie, za ktoré sa záznamy majú načítať. Tlačidlo Generovať záznamy sa použije vtedy, keď užívateľ zistí, že v zozname Mesačné záznamy sú niektoré údaje uložené nesprávne. Napr. potom, ako vykonal v mzde opravy, ktoré mali vplyv na údaje na tejto záložke, a nebolo možné spustiť opakovane prechod do nového mesiaca.

Na záložke Mesačné záznamy je zapracovaná metóda ukladania záznamov na záložku pri prechode do nového obdobia spracovania miezd nasledovne: ak systém zistí, že na záložke Mesačné záznamy chýba záznam za niektorý mesiac, dodatočne ho vygeneruje a zapíše do tabuliek spolu so záznamom z aktuálne uzatváraného mesiaca.

Zaokrúhľovanie pomerných častí vymeriavacieho základu pri viacnásobnom prerušení poistenia počas mesiaca

Príklad výpočtu: Zamestnanec mal v mesiaci 4 dni neplatené voľno. V tomto mesiaci dosiahol vymeriavací základ na starobné poistenie 245,50 €. Počet dní sociálneho poistenia bolo 31-4=27.

Pomerná časť VZ za obdobie 1.-8.7.2018: 245,5/27*8=72,74074, po mat. zaokrúhlení na 2 DM 72,74

Pomerná časť VZ za obdobie 10.-11.7.2018: 245,5/27*2=18,18518, po zaokrúhlení 18,19

Pomerná časť VZ za obdobie 13.-16.7.2018: 245,5/27*4=36,37037, po zaokrúhlení 36,37

Pomerná časť VZ za obdobie 18.-24.7.2018: 245,5/27*7=63,64814, po zaokrúhlení 63,65

Pomerná časť VZ za posledné obdobie 26.-31.7.2018: 245,5/27*6=54,55555, po zaokrúhlení 54,56

Súčet pomerných častí pripadajúcich na počet dní poistenia 72,74+18,19+36,37+63,65+54,56=245,51 je však väčší ako dosiahnutý vymeriavací základ 245,50, a to o 0,01 €. Po oprave sa tento rozdiel započíta do posledného obdobia poistenia v mesiaci: 54,56-0,01= 54,55


Načítanie záznamov na záložku Rola/ ELDP/ Mesačné záznamy do stĺpcov Vyl. doby a VZ-vyl. doby u osôb narodených po 31.12.1984

Podľa metodického pokynu k vyplneniu ELDP sa údaje do stĺpcov VZ počas vylúč. dôb a Kal. dni vylúč. dôb musia zapísať len u osôb narodených do 31.12.1984. U osôb narodených po 31.12.1984 je uvádzanie údajov do týchto stĺpcov bezpredmetné. Kontrola elektronickej  podoby ELDP na portáli Sociálnej poisťovne už tieto údaje požadovala uvádzať len u osôb narodených do 31.12.1984, čo sme aj v čase zapracovania elektronického ELDP ošetrili. Od updatu 8.09 sa za osoby narodené po 31.12.1984 údaje do stĺpcov Vyl. doby a VZ-vl. doby na záložke Rola/ ELDP/ Mesačné záznamy nebudú načítavať. Ak užívateľ chce údaje na záložke Mesačné záznamy dodatočne „napraviť“, môže záznamy nanovo vygenerovať. Nie je to však nutné, keďže aj listinná aj elektronická podoba ELDP sú aj dnes generované tak, aby boli akceptované pri odovzdaní do Sociálnej poisťovne.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Evidenčný list dôchodkového poistenia