Odomknutie uzavretého cestovného príkazu

V osobitných prípadoch môže správca aplikácie odomknúť uzavretý cestovný príkaz a prepnúť ho do stavu Schválený a vyúčtovanie sa prepne do stavu Schválené. Tlačidlo Odomknúť je dostupné na paneli nástrojov v detaile uzavretého

vyúčtovania otvoreného cez zoznam Všetky príkazy a vyúčtovania. Odomknutie nie je možné ak už bolo vyúčtovanie exportované do SAP.

Pri odomykaní vyúčtovania musí správca uviesť dôvod tejto operácie. Táto formulácia sa spolu s časom, dátumom a menom prihláseného užívateľa zapíše do histórie cestovného príkazu.