Výkazy SP

Vo voľbe Výkazy SP je možné spracovať mesačný výkaz poistného a výkaz poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne. Výkazy v listinnej podobe sa spracujú do pdf formátu. Výkazy v elektronickej podobe sa spracujú do súboru v xml formáte.

Spracovanie výkazov SP

Výkazy je možné spracovať vždy len za jedno obdobie spracovania miezd. V pravej časti okna s výberom období je políčko Formát výkazu. Ak tak požaduje Sociálna poisťovňa, užívateľ má možnosť po výbere obdobia v tomto políčku vybrať tlačivá, resp. štruktúru výkazu platné v niektorom z minulých období. Podľa našich informácií však Sociálna poisťovňa pri vykazovaní opravných výkazov za minulé obdobia požaduje tieto spracovať vždy do aktuálne platnej verzie výkazov. 

Do spracovania výkazov možno konštantou Zobraziť filter mzdového rozúčtovania pred spracovaním zostáv pridať políčko Filter s parametrami rozúčtovania. Spracovanie zostavy tiež rešpektuje nastavenie zapnutého Filtra na rolách. To znamená, že užívateľ môže pri spracovaní výkazov použiť aj kombináciu týchto dvoch filtrov.

Vyexportované súbory výkazov v elektronickej podobe sa ukladajú do úložiska exportov, do ktorého môže užívateľ vstúpiť cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory, alebo cez voľbu Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Súbory užívateľa Pre zaslanie súborov do Sociálnej poisťovne je potrebné z úložiska uložiť súbory na disk.

Možnosť uložiť súbor pdf do priečinka Dočasné súbory užívateľa a ukladaný súbor zaheslovať

Štandardne sa pri spracovaní výkazu pdf verzia užívateľovi zobrazí v príslušnom programe (Adobe Reader), pričom následne môže súbor uložiť, a elektronická verzia sa priamo uloží do priečinka Dočasné súbory užívateľa. Užívateľ má možnosť súbor pdf uložiť do priečinka Dočasné súbory užívateľa priamo pri spracovaní, pričom súbor môže pred uložením zabezpečiť heslom. Pre tento účel sa použijú označovacie políčka Namiesto zobrazenia uložiť súbor do priečinka Súbory užívateľa a Zaheslovať súbor a políčko pre zadanie hesla. Následne sa tlačidlom OK spustí spracovanie výkazu.

Tento postup je vhodný napr. v prípade, že užívateľ chce súbory z voľby Dočasné súbory užívateľa poslať hromadne e-mailom pomocou funkcie Doplnky/ Odoslať označené súbory e-mailom, viac o funkcii v kapitole Hromadné posielanie súborov e-mailom.

Prvky formulára Mesačný výkaz poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne

Druh výkazu – prepínačom sa vyberie druh výkazu Mesačný výkaz poistného a príspevkov alebo Výkaz poistného a príspevkov.

Typ výkazu – prepínačom sa vyberie typ výkazu Riadny alebo Opravný.

Dátum vytvorenia – načíta sa aktuálny systémový dátum.

Vytvoriť opis výkazu – ak sa políčko označí, systém okrem formulárov mesačných výkazov vytvorí zostavu Opis výkazu do Sociálnej poisťovne so zoznamom zamestnancov a sumami poistného za zamestnanca aj zamestnávateľa. Opis identifikuje jednotlivé rodné čísla uvedené vo výkaze.

Export do XML – ak sa políčko označí, systém spracuje súčasne listinnú aj elektronickú podobu výkazu.

Vo výkaze poistného a príspevkov sa do údaju Príjmy zúčtované v mesiaci uvádza obdobie, v ktorom boli zúčtované príjmy podľa § 139b a § 139c (na rozdiel od mesačného výkazu poistného a príspevkov, kde sa uvádza obdobie, za ktoré sa odvádza poistné). Toto obdobie sa vyhodnocuje podľa nastavenia políčka Nasledujúceho mesiaca na záložke Mzdy v evidencii Organizácia typu Humanet (deň určený na výplatu príjmov). Ak je políčko Nasledujúceho mesiaca označené, do výkazu sa uvedie mesiac, nasledujúci po mesiaci, za ktorý sa spracováva mzda. Napr. pri spracovaní výkazu za aprílové mzdy vyplatené v máji 2017 sa do výkazu zapíše obdobie 052017. Ak je políčko Nasledujúceho mesiaca neoznačené, do výkazu sa uvedie mesiac spracovania miezd. Napr. pri spracovaní výkazu za aprílové mzdy vyplatené v apríli 2017 sa do výkazu zapíše obdobie 042017.

Ručne zadané obdobie, v ktorom bol vyplatený príjem podľa § 139b – políčko platí len pre druh výkazu Výkaz poistného a príspevkov. Tento údaj môže užívateľ v prípade potreby upraviť označením políčka Ručne zadané obdobie, v ktorom bol vyplatený príjem podľa § 139b a zadaním obdobia, ktoré chce vo výkaze zapísať.

Deň výplaty – načíta sa deň, ktorý je vo zvolenom mesiaci dňom výplaty. Údaj sa do políčka vyplní automaticky na základe údaju v políčku Deň určený na výplatu príjmov na záložke Mzdy v spracovateľskej organizácii vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie.

Typ identifikátora – IČO, DIČ, RČ – údaj je určený na vyplnenie políčka IČO/DIČ/RČ, kam sa podľa poučenia má zapísať IČO organizácie. Ak toto nie je pridelené, tak DIČ, a ak nie je pridelené ani to, tak RČ. Predvolene je nastavený prepínač IČO.

E-mail, Telefón – kontakty zamestnávateľa, ktoré sa uvádzajú na titulnú stranu výkazu. Údaje sa načítajú automaticky z kontaktu typu Zástupca organizácie zadaného v spracovateľskej organizácii na záložke Kontakty vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie. Ak je kontaktov tohto typu viac, systém vyberie ten, ktorý je označený ako Hlavný kontakt, prípadne ak má kontakt viacero rovnakých spojení, vyberie spojenie označené ako Hlavné spojenie.

Názov banky, Účet – názov a číslo účtu banky zamestnávateľa, údaj sa uvádza na titulnej strane výkazu. Cez tlačidlo s bodkami vyberte číslo účtu organizácie, ktoré chcete zapisovať do výkazu. Automaticky sa vyplnia všetky políčka pre účet.

Meno, Priezvisko, Telefón, E-mail – kontakty zamestnávateľa, ktoré sa uvádzajú na titulnú stranu výkazu do časti FO, ktorá plní povinnosti voči SP (mzdová učtáreň). Údaje do políčok Telefón a E-mail sa načítajú automaticky z kontaktu typu Zástupca organizácie zadaného v spracovateľskej organizácii na záložke Kontakty vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie. Ak je kontaktov tohto typu viac, systém vyberie ten, ktorý je označený ako Hlavný kontakt, prípadne ak má kontakt viacero rovnakých spojení, vyberie spojenie označené ako Hlavné spojenie. Údaje do políčok Meno, Priezvisko je potrebné zadať ručne, tieto údaje si však systém pri ďalšom spracovaní už pamätá.

Vyplnil - meno osoby, ktorá výkaz vyplnila. Údaje sa načítajú automaticky z kontaktu typu Mzdár zadaný v spracovateľskej organizácii na záložke Kontakty vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie. Ak je kontaktov tohto typu viac, systém vyberie ten, ktorý je označený ako Hlavný kontakt.

UPOZORNENIE: Pri výbere verzie mesačných výkazov za obdobie od januára 2009 a staršie formulár pre spracovanie výkazov SP má iný vzhľad, ale principiálne je spracovanie výkazov rovnaké.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Spracovanie zostáv - odvody do fondov