Výkazy

Vo voľbe Výkazy sa spracovávajú mesačné výkazy v listinnej a elektronickej podobe do jednotlivých zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, do DDS, DSS, životných poisťovní, mesačný prehľad dane a ročné daňové hlásenie pre daňový úrad a ročný výkaz ÚPSVaR o plnení povinného podielu. V prípade všetkých výkazov platí, že v systéme Humanet sa uchováva história ako tlačív a tak aj štruktúry elektronických výkazov za obdobie od roku 2007. To umožňuje užívateľovi po spätnom spracovaní miezd za obdobie od roku 2007 spracovať aj príslušné výkazy platné v danom období, ak je tak požadované príslušnou inštitúciou.